ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالاحد شاد پرور، فرشته کنعانی سرچشمه، نوید قوی حسین زاده، ساحره جوزی شکالگورابی، (1393). استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3(2)، 1-7. magiran.com/p1336911
F. Kanani Sarcheshmeh, A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein, Zadeh, S. Joezy Shakalgorabi, (2014). Application of different breeding goal functions in the progeny testing program of Iranian Holsteins, Animal Production Research, 3(2), 1-7. magiran.com/p1336911
عبدالاحد شاد پرور، فرشته کنعانی سرچشمه، نوید قوی حسین زاده، ساحره جوزی شکالگورابی، استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1393؛ 3(2): 1-7. magiran.com/p1336911
F. Kanani Sarcheshmeh, A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein, Zadeh, S. Joezy Shakalgorabi, Application of different breeding goal functions in the progeny testing program of Iranian Holsteins, Animal Production Research, 2014; 3(2): 1-7. magiran.com/p1336911
عبدالاحد شاد پرور، فرشته کنعانی سرچشمه، نوید قوی حسین زاده، ساحره جوزی شکالگورابی، "استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 3، شماره 2 (1393): 1-7. magiran.com/p1336911
F. Kanani Sarcheshmeh, A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein, Zadeh, S. Joezy Shakalgorabi, "Application of different breeding goal functions in the progeny testing program of Iranian Holsteins", Animal Production Research 3, no.2 (2014): 1-7. magiran.com/p1336911
عبدالاحد شاد پرور، فرشته کنعانی سرچشمه، نوید قوی حسین زاده، ساحره جوزی شکالگورابی، (1393). 'استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3(2)، صص.1-7. magiran.com/p1336911
F. Kanani Sarcheshmeh, A. Shadparvar, N. Ghavi Hossein, Zadeh, S. Joezy Shakalgorabi, (2014). 'Application of different breeding goal functions in the progeny testing program of Iranian Holsteins', Animal Production Research, 3(2), pp.1-7. magiran.com/p1336911
عبدالاحد شاد پرور؛ فرشته کنعانی سرچشمه؛ نوید قوی حسین زاده؛ ساحره جوزی شکالگورابی. "استفاده از توابع مختلف هدف انتخاب در برنامه آزمون نتاج گاوهای هلشتاین ایران". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3 ،2 ، 1393، 1-7. magiran.com/p1336911
F. Kanani Sarcheshmeh; A. Shadparvar; N. Ghavi Hossein; Zadeh; S. Joezy Shakalgorabi. "Application of different breeding goal functions in the progeny testing program of Iranian Holsteins", Animal Production Research, 3, 2, 2014, 1-7. magiran.com/p1336911
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال