ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین مروج، فرزانه ستاری نجف آبادی، ابوالفضل زالی، (1393). اثر مقادیر مختلف ویناس بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ مرغ های تخمگذار تجارتی، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3(2)، 19-27. magiran.com/p1336929
F. Sattari Najafabadi, H. Moravej, A. Zali, (2014). Effect of different levels of dietary Vinasse on performace and egg quality of commercial laying hens, Animal Production Research, 3(2), 19-27. magiran.com/p1336929
حسین مروج، فرزانه ستاری نجف آبادی، ابوالفضل زالی، اثر مقادیر مختلف ویناس بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ مرغ های تخمگذار تجارتی. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1393؛ 3(2): 19-27. magiran.com/p1336929
F. Sattari Najafabadi, H. Moravej, A. Zali, Effect of different levels of dietary Vinasse on performace and egg quality of commercial laying hens, Animal Production Research, 2014; 3(2): 19-27. magiran.com/p1336929
حسین مروج، فرزانه ستاری نجف آبادی، ابوالفضل زالی، "اثر مقادیر مختلف ویناس بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ مرغ های تخمگذار تجارتی"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 3، شماره 2 (1393): 19-27. magiran.com/p1336929
F. Sattari Najafabadi, H. Moravej, A. Zali, "Effect of different levels of dietary Vinasse on performace and egg quality of commercial laying hens", Animal Production Research 3, no.2 (2014): 19-27. magiran.com/p1336929
حسین مروج، فرزانه ستاری نجف آبادی، ابوالفضل زالی، (1393). 'اثر مقادیر مختلف ویناس بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ مرغ های تخمگذار تجارتی'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3(2)، صص.19-27. magiran.com/p1336929
F. Sattari Najafabadi, H. Moravej, A. Zali, (2014). 'Effect of different levels of dietary Vinasse on performace and egg quality of commercial laying hens', Animal Production Research, 3(2), pp.19-27. magiran.com/p1336929
حسین مروج؛ فرزانه ستاری نجف آبادی؛ ابوالفضل زالی. "اثر مقادیر مختلف ویناس بر عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم مرغ مرغ های تخمگذار تجارتی". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3 ،2 ، 1393، 19-27. magiran.com/p1336929
F. Sattari Najafabadi; H. Moravej; A. Zali. "Effect of different levels of dietary Vinasse on performace and egg quality of commercial laying hens", Animal Production Research, 3, 2, 2014, 19-27. magiran.com/p1336929
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال