ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد حسینی، محسن آملی، سید جلال مدرسی، (1393). اثر سطوح مختلف تفاله دانه انار بر صفات عملکردی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3(2)، 29-38. magiran.com/p1336930
S. M. Hosseini, M. Amoli, S. J. Modaresi, (2014). Effect of different Pomegranate seed pulp levels on performance traits and some blood parameters of broilers, Animal Production Research, 3(2), 29-38. magiran.com/p1336930
سید محمد حسینی، محسن آملی، سید جلال مدرسی، اثر سطوح مختلف تفاله دانه انار بر صفات عملکردی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1393؛ 3(2): 29-38. magiran.com/p1336930
S. M. Hosseini, M. Amoli, S. J. Modaresi, Effect of different Pomegranate seed pulp levels on performance traits and some blood parameters of broilers, Animal Production Research, 2014; 3(2): 29-38. magiran.com/p1336930
سید محمد حسینی، محسن آملی، سید جلال مدرسی، "اثر سطوح مختلف تفاله دانه انار بر صفات عملکردی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 3، شماره 2 (1393): 29-38. magiran.com/p1336930
S. M. Hosseini, M. Amoli, S. J. Modaresi, "Effect of different Pomegranate seed pulp levels on performance traits and some blood parameters of broilers", Animal Production Research 3, no.2 (2014): 29-38. magiran.com/p1336930
سید محمد حسینی، محسن آملی، سید جلال مدرسی، (1393). 'اثر سطوح مختلف تفاله دانه انار بر صفات عملکردی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3(2)، صص.29-38. magiran.com/p1336930
S. M. Hosseini, M. Amoli, S. J. Modaresi, (2014). 'Effect of different Pomegranate seed pulp levels on performance traits and some blood parameters of broilers', Animal Production Research, 3(2), pp.29-38. magiran.com/p1336930
سید محمد حسینی؛ محسن آملی؛ سید جلال مدرسی. "اثر سطوح مختلف تفاله دانه انار بر صفات عملکردی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3 ،2 ، 1393، 29-38. magiran.com/p1336930
S. M. Hosseini; M. Amoli; S. J. Modaresi. "Effect of different Pomegranate seed pulp levels on performance traits and some blood parameters of broilers", Animal Production Research, 3, 2, 2014, 29-38. magiran.com/p1336930
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال