ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد یگانه پرست، جلال سالاری، فاطمه صاحبی اعلا، مجید کلانتر نیستانکی، (1393). اثر مقادیر مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم صنعتی بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3(2)، 51-60. magiran.com/p1336932
J. Salary, M. Yeganeparast, F. Sahebi Ala, M. Kalantar Nistanaki, (2014). Effect of different levels of industrial potassium chloride and ammonium chloride in diets on some blood and immunological parameters of broilers under heat stress conditions, Animal Production Research, 3(2), 51-60. magiran.com/p1336932
محمد یگانه پرست، جلال سالاری، فاطمه صاحبی اعلا، مجید کلانتر نیستانکی، اثر مقادیر مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم صنعتی بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی. فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 1393؛ 3(2): 51-60. magiran.com/p1336932
J. Salary, M. Yeganeparast, F. Sahebi Ala, M. Kalantar Nistanaki, Effect of different levels of industrial potassium chloride and ammonium chloride in diets on some blood and immunological parameters of broilers under heat stress conditions, Animal Production Research, 2014; 3(2): 51-60. magiran.com/p1336932
محمد یگانه پرست، جلال سالاری، فاطمه صاحبی اعلا، مجید کلانتر نیستانکی، "اثر مقادیر مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم صنعتی بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی"، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی 3، شماره 2 (1393): 51-60. magiran.com/p1336932
J. Salary, M. Yeganeparast, F. Sahebi Ala, M. Kalantar Nistanaki, "Effect of different levels of industrial potassium chloride and ammonium chloride in diets on some blood and immunological parameters of broilers under heat stress conditions", Animal Production Research 3, no.2 (2014): 51-60. magiran.com/p1336932
محمد یگانه پرست، جلال سالاری، فاطمه صاحبی اعلا، مجید کلانتر نیستانکی، (1393). 'اثر مقادیر مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم صنعتی بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی'، فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3(2)، صص.51-60. magiran.com/p1336932
J. Salary, M. Yeganeparast, F. Sahebi Ala, M. Kalantar Nistanaki, (2014). 'Effect of different levels of industrial potassium chloride and ammonium chloride in diets on some blood and immunological parameters of broilers under heat stress conditions', Animal Production Research, 3(2), pp.51-60. magiran.com/p1336932
محمد یگانه پرست؛ جلال سالاری؛ فاطمه صاحبی اعلا؛ مجید کلانتر نیستانکی. "اثر مقادیر مختلف کلریدپتاسیم و کلریدآمونیوم صنعتی بر عملکرد و برخی از فراسنجه های خونی و ایمنی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی". فصلنامه تحقیقات تولیدات دامی، 3 ،2 ، 1393، 51-60. magiran.com/p1336932
J. Salary; M. Yeganeparast; F. Sahebi Ala; M. Kalantar Nistanaki. "Effect of different levels of industrial potassium chloride and ammonium chloride in diets on some blood and immunological parameters of broilers under heat stress conditions", Animal Production Research, 3, 2, 2014, 51-60. magiran.com/p1336932
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال