ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی انوری نژاد، عزیز ژاپونی، نورالدین رفعت پور، ابراهیم علیپور، پژمان عباسی، مانلی امین شهیدی، جلال مردانه، (1393). الگوی حساسیت میکروبی و اپیدمیولوژی مولکولی پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی، نشریه ارمغان دانش، 19(4)، 694. magiran.com/p1337805
Anvarinejad M., Japoni A., Rafaatpour N., Alipour E., Abbasi P., Shahidi Ma, Mardaneh J., (2014). Antimicrobial Susceptibility Patterns and Molecular Epidemiology of Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Burn Patients, Armaghane-danesh, 19(4), 694. magiran.com/p1337805
مجتبی انوری نژاد، عزیز ژاپونی، نورالدین رفعت پور، ابراهیم علیپور، پژمان عباسی، مانلی امین شهیدی، جلال مردانه، الگوی حساسیت میکروبی و اپیدمیولوژی مولکولی پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی. نشریه ارمغان دانش، 1393؛ 19(4): 694. magiran.com/p1337805
Anvarinejad M., Japoni A., Rafaatpour N., Alipour E., Abbasi P., Shahidi Ma, Mardaneh J., Antimicrobial Susceptibility Patterns and Molecular Epidemiology of Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Burn Patients, Armaghane-danesh, 2014; 19(4): 694. magiran.com/p1337805
مجتبی انوری نژاد، عزیز ژاپونی، نورالدین رفعت پور، ابراهیم علیپور، پژمان عباسی، مانلی امین شهیدی، جلال مردانه، "الگوی حساسیت میکروبی و اپیدمیولوژی مولکولی پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی"، نشریه ارمغان دانش 19، شماره 4 (1393): 694. magiran.com/p1337805
Anvarinejad M., Japoni A., Rafaatpour N., Alipour E., Abbasi P., Shahidi Ma, Mardaneh J., "Antimicrobial Susceptibility Patterns and Molecular Epidemiology of Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Burn Patients", Armaghane-danesh 19, no.4 (2014): 694. magiran.com/p1337805
مجتبی انوری نژاد، عزیز ژاپونی، نورالدین رفعت پور، ابراهیم علیپور، پژمان عباسی، مانلی امین شهیدی، جلال مردانه، (1393). 'الگوی حساسیت میکروبی و اپیدمیولوژی مولکولی پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی'، نشریه ارمغان دانش، 19(4)، صص.694. magiran.com/p1337805
Anvarinejad M., Japoni A., Rafaatpour N., Alipour E., Abbasi P., Shahidi Ma, Mardaneh J., (2014). 'Antimicrobial Susceptibility Patterns and Molecular Epidemiology of Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Burn Patients', Armaghane-danesh, 19(4), pp.694. magiran.com/p1337805
مجتبی انوری نژاد؛ عزیز ژاپونی؛ نورالدین رفعت پور؛ ابراهیم علیپور؛ پژمان عباسی؛ مانلی امین شهیدی؛ جلال مردانه. "الگوی حساسیت میکروبی و اپیدمیولوژی مولکولی پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران سوختگی". نشریه ارمغان دانش، 19 ،4 ، 1393، 694. magiran.com/p1337805
Anvarinejad M.; Japoni A.; Rafaatpour N.; Alipour E.; Abbasi P.; Shahidi Ma; Mardaneh J.. "Antimicrobial Susceptibility Patterns and Molecular Epidemiology of Pseudomonas Aeruginosa Isolated from Burn Patients", Armaghane-danesh, 19, 4, 2014, 694. magiran.com/p1337805
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال