ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی استادی جعفری، حامد امینی شیرازی، مجید خلیلی خواه، حجت الله سلیمانی، (1393). بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی بر مسافت مطلوب پیاده روی از محل پارکینگ تا مقصد نهایی (مطالعه موردی: شهر اهواز)، نشریه فناوری حمل و نقل، 8(21)، 47. magiran.com/p1338521
M.Ostadi Jafari, H.Amini Shirazi, M.Khlilikhah, H. Soleimani, (2014). Investigating the Effect of Environmental Factors on Desirability of the Walking Distance from Parking Lot to the Final Destination (Case study: Ahwaz), , 8(21), 47. magiran.com/p1338521
مهدی استادی جعفری، حامد امینی شیرازی، مجید خلیلی خواه، حجت الله سلیمانی، بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی بر مسافت مطلوب پیاده روی از محل پارکینگ تا مقصد نهایی (مطالعه موردی: شهر اهواز). نشریه فناوری حمل و نقل، 1393؛ 8(21): 47. magiran.com/p1338521
M.Ostadi Jafari, H.Amini Shirazi, M.Khlilikhah, H. Soleimani, Investigating the Effect of Environmental Factors on Desirability of the Walking Distance from Parking Lot to the Final Destination (Case study: Ahwaz), , 2014; 8(21): 47. magiran.com/p1338521
مهدی استادی جعفری، حامد امینی شیرازی، مجید خلیلی خواه، حجت الله سلیمانی، "بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی بر مسافت مطلوب پیاده روی از محل پارکینگ تا مقصد نهایی (مطالعه موردی: شهر اهواز)"، نشریه فناوری حمل و نقل 8، شماره 21 (1393): 47. magiran.com/p1338521
M.Ostadi Jafari, H.Amini Shirazi, M.Khlilikhah, H. Soleimani, "Investigating the Effect of Environmental Factors on Desirability of the Walking Distance from Parking Lot to the Final Destination (Case study: Ahwaz)", 8, no.21 (2014): 47. magiran.com/p1338521
مهدی استادی جعفری، حامد امینی شیرازی، مجید خلیلی خواه، حجت الله سلیمانی، (1393). 'بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی بر مسافت مطلوب پیاده روی از محل پارکینگ تا مقصد نهایی (مطالعه موردی: شهر اهواز)'، نشریه فناوری حمل و نقل، 8(21)، صص.47. magiran.com/p1338521
M.Ostadi Jafari, H.Amini Shirazi, M.Khlilikhah, H. Soleimani, (2014). 'Investigating the Effect of Environmental Factors on Desirability of the Walking Distance from Parking Lot to the Final Destination (Case study: Ahwaz)', , 8(21), pp.47. magiran.com/p1338521
مهدی استادی جعفری؛ حامد امینی شیرازی؛ مجید خلیلی خواه؛ حجت الله سلیمانی. "بررسی میزان تاثیر عوامل محیطی بر مسافت مطلوب پیاده روی از محل پارکینگ تا مقصد نهایی (مطالعه موردی: شهر اهواز)". نشریه فناوری حمل و نقل، 8 ،21 ، 1393، 47. magiran.com/p1338521
M.Ostadi Jafari; H.Amini Shirazi; M.Khlilikhah; H. Soleimani. "Investigating the Effect of Environmental Factors on Desirability of the Walking Distance from Parking Lot to the Final Destination (Case study: Ahwaz)", , 8, 21, 2014, 47. magiran.com/p1338521
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال