ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل پناهی، عباس اسکوییان، (1393). درآمدی معرفت شناسانه بر فرایند ادراک زیبایی در اندیشه مولانا، فصلنامه کیمیای هنر، 3(10)، 55-66. magiran.com/p1338606
Esmael Panahi , Abbas Oskoueian, (2014). Perception of Beauty in Rumi's View; An Epistemological Approach, Kimiya-ye-Honar, 3(10), 55-66. magiran.com/p1338606
اسماعیل پناهی، عباس اسکوییان، درآمدی معرفت شناسانه بر فرایند ادراک زیبایی در اندیشه مولانا. فصلنامه کیمیای هنر، 1393؛ 3(10): 55-66. magiran.com/p1338606
Esmael Panahi , Abbas Oskoueian, Perception of Beauty in Rumi's View; An Epistemological Approach, Kimiya-ye-Honar, 2014; 3(10): 55-66. magiran.com/p1338606
اسماعیل پناهی، عباس اسکوییان، "درآمدی معرفت شناسانه بر فرایند ادراک زیبایی در اندیشه مولانا"، فصلنامه کیمیای هنر 3، شماره 10 (1393): 55-66. magiran.com/p1338606
Esmael Panahi , Abbas Oskoueian, "Perception of Beauty in Rumi's View; An Epistemological Approach", Kimiya-ye-Honar 3, no.10 (2014): 55-66. magiran.com/p1338606
اسماعیل پناهی، عباس اسکوییان، (1393). 'درآمدی معرفت شناسانه بر فرایند ادراک زیبایی در اندیشه مولانا'، فصلنامه کیمیای هنر، 3(10)، صص.55-66. magiran.com/p1338606
Esmael Panahi , Abbas Oskoueian, (2014). 'Perception of Beauty in Rumi's View; An Epistemological Approach', Kimiya-ye-Honar, 3(10), pp.55-66. magiran.com/p1338606
اسماعیل پناهی؛ عباس اسکوییان. "درآمدی معرفت شناسانه بر فرایند ادراک زیبایی در اندیشه مولانا". فصلنامه کیمیای هنر، 3 ،10 ، 1393، 55-66. magiran.com/p1338606
Esmael Panahi ; Abbas Oskoueian. "Perception of Beauty in Rumi's View; An Epistemological Approach", Kimiya-ye-Honar, 3, 10, 2014, 55-66. magiran.com/p1338606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال