ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ربابه معماریان، علی کاوسی ، زهره ونکی، حسین نصیری، مسلم حسام، لیلا جویباری، اکرم ثناگو، (1393). تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت پرستاران برپیامدهای ناشی از احیای قلبی- ریوی، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 11(2)، 22-30. magiran.com/p1339379
Dr Robabeh Memarian, Ali Kavosi, Dr Zohreh Vanaki, Hossein Nasiri, Moslem Hesam, Dr Leila Jouybari, Dr Akram Sanagu, (2014). Effect of Competency-based-Training Program on Resuscitation Outcomes, Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 11(2), 22-30. magiran.com/p1339379
ربابه معماریان، علی کاوسی ، زهره ونکی، حسین نصیری، مسلم حسام، لیلا جویباری، اکرم ثناگو، تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت پرستاران برپیامدهای ناشی از احیای قلبی- ریوی. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 1393؛ 11(2): 22-30. magiran.com/p1339379
Dr Robabeh Memarian, Ali Kavosi, Dr Zohreh Vanaki, Hossein Nasiri, Moslem Hesam, Dr Leila Jouybari, Dr Akram Sanagu, Effect of Competency-based-Training Program on Resuscitation Outcomes, Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 2014; 11(2): 22-30. magiran.com/p1339379
ربابه معماریان، علی کاوسی ، زهره ونکی، حسین نصیری، مسلم حسام، لیلا جویباری، اکرم ثناگو، "تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت پرستاران برپیامدهای ناشی از احیای قلبی- ریوی"، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی 11، شماره 2 (1393): 22-30. magiran.com/p1339379
Dr Robabeh Memarian, Ali Kavosi, Dr Zohreh Vanaki, Hossein Nasiri, Moslem Hesam, Dr Leila Jouybari, Dr Akram Sanagu, "Effect of Competency-based-Training Program on Resuscitation Outcomes", Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 11, no.2 (2014): 22-30. magiran.com/p1339379
ربابه معماریان، علی کاوسی ، زهره ونکی، حسین نصیری، مسلم حسام، لیلا جویباری، اکرم ثناگو، (1393). 'تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت پرستاران برپیامدهای ناشی از احیای قلبی- ریوی'، مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 11(2)، صص.22-30. magiran.com/p1339379
Dr Robabeh Memarian, Ali Kavosi, Dr Zohreh Vanaki, Hossein Nasiri, Moslem Hesam, Dr Leila Jouybari, Dr Akram Sanagu, (2014). 'Effect of Competency-based-Training Program on Resuscitation Outcomes', Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 11(2), pp.22-30. magiran.com/p1339379
ربابه معماریان؛ علی کاوسی ؛ زهره ونکی؛ حسین نصیری؛ مسلم حسام؛ لیلا جویباری؛ اکرم ثناگو. "تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر صلاحیت پرستاران برپیامدهای ناشی از احیای قلبی- ریوی". مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی، 11 ،2 ، 1393، 22-30. magiran.com/p1339379
Dr Robabeh Memarian; Ali Kavosi; Dr Zohreh Vanaki; Hossein Nasiri; Moslem Hesam; Dr Leila Jouybari; Dr Akram Sanagu. "Effect of Competency-based-Training Program on Resuscitation Outcomes", Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 11, 2, 2014, 22-30. magiran.com/p1339379
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال