ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین زینلی، عباس مصلحی یزددلی، لیلی صفایی، زهرا جابرالانصار، علی آخوندی، ذبیح الله اسکندری، (1393). بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 30(4)، 511-518. magiran.com/p1339712
H. Zeinali, A. Moslehi Yazddeli, L. Safaei, Z. Jaberalansar, A. Akhondi, Z. Skanderi, (2014). Effects of different N.P.K fertilizer levels on quantitative and qualitative traits of Matricaria chamomilla L, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 30(4), 511-518. magiran.com/p1339712
حسین زینلی، عباس مصلحی یزددلی، لیلی صفایی، زهرا جابرالانصار، علی آخوندی، ذبیح الله اسکندری، بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.). مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1393؛ 30(4): 511-518. magiran.com/p1339712
H. Zeinali, A. Moslehi Yazddeli, L. Safaei, Z. Jaberalansar, A. Akhondi, Z. Skanderi, Effects of different N.P.K fertilizer levels on quantitative and qualitative traits of Matricaria chamomilla L, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2014; 30(4): 511-518. magiran.com/p1339712
حسین زینلی، عباس مصلحی یزددلی، لیلی صفایی، زهرا جابرالانصار، علی آخوندی، ذبیح الله اسکندری، "بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 30، شماره 4 (1393): 511-518. magiran.com/p1339712
H. Zeinali, A. Moslehi Yazddeli, L. Safaei, Z. Jaberalansar, A. Akhondi, Z. Skanderi, "Effects of different N.P.K fertilizer levels on quantitative and qualitative traits of Matricaria chamomilla L", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 30, no.4 (2014): 511-518. magiran.com/p1339712
حسین زینلی، عباس مصلحی یزددلی، لیلی صفایی، زهرا جابرالانصار، علی آخوندی، ذبیح الله اسکندری، (1393). 'بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 30(4)، صص.511-518. magiran.com/p1339712
H. Zeinali, A. Moslehi Yazddeli, L. Safaei, Z. Jaberalansar, A. Akhondi, Z. Skanderi, (2014). 'Effects of different N.P.K fertilizer levels on quantitative and qualitative traits of Matricaria chamomilla L', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 30(4), pp.511-518. magiran.com/p1339712
حسین زینلی؛ عباس مصلحی یزددلی؛ لیلی صفایی؛ زهرا جابرالانصار؛ علی آخوندی؛ ذبیح الله اسکندری. "بررسی تاثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 30 ،4 ، 1393، 511-518. magiran.com/p1339712
H. Zeinali; A. Moslehi Yazddeli; L. Safaei; Z. Jaberalansar; A. Akhondi; Z. Skanderi. "Effects of different N.P.K fertilizer levels on quantitative and qualitative traits of Matricaria chamomilla L", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 30, 4, 2014, 511-518. magiran.com/p1339712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال