ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم احمدی، مریم فروتن، مینا علی نواز، (1393). بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به دیابت نوع یک و دیابت نوع دو دراسلامشهر تهران، مجله علوم پزشکی رازی، 21(124)، 1-10. magiran.com/p1340803
Rahim Ahmadi, Matyam Foroutan, Mina Alinavaz, (2014). Individual characteristics, common clinical features anddiet history in patients with type 1 and 2 diabetes in Eslamshahr-Tehran, Razi Journal of Medical Sciences, 21(124), 1-10. magiran.com/p1340803
رحیم احمدی، مریم فروتن، مینا علی نواز، بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به دیابت نوع یک و دیابت نوع دو دراسلامشهر تهران. مجله علوم پزشکی رازی، 1393؛ 21(124): 1-10. magiran.com/p1340803
Rahim Ahmadi, Matyam Foroutan, Mina Alinavaz, Individual characteristics, common clinical features anddiet history in patients with type 1 and 2 diabetes in Eslamshahr-Tehran, Razi Journal of Medical Sciences, 2014; 21(124): 1-10. magiran.com/p1340803
رحیم احمدی، مریم فروتن، مینا علی نواز، "بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به دیابت نوع یک و دیابت نوع دو دراسلامشهر تهران"، مجله علوم پزشکی رازی 21، شماره 124 (1393): 1-10. magiran.com/p1340803
Rahim Ahmadi, Matyam Foroutan, Mina Alinavaz, "Individual characteristics, common clinical features anddiet history in patients with type 1 and 2 diabetes in Eslamshahr-Tehran", Razi Journal of Medical Sciences 21, no.124 (2014): 1-10. magiran.com/p1340803
رحیم احمدی، مریم فروتن، مینا علی نواز، (1393). 'بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به دیابت نوع یک و دیابت نوع دو دراسلامشهر تهران'، مجله علوم پزشکی رازی، 21(124)، صص.1-10. magiran.com/p1340803
Rahim Ahmadi, Matyam Foroutan, Mina Alinavaz, (2014). 'Individual characteristics, common clinical features anddiet history in patients with type 1 and 2 diabetes in Eslamshahr-Tehran', Razi Journal of Medical Sciences, 21(124), pp.1-10. magiran.com/p1340803
رحیم احمدی؛ مریم فروتن؛ مینا علی نواز. "بررسی مشخصات فردی، علایم بالینی شایع و سابقه رژیم غذایی مصرفی در مبتلایان به دیابت نوع یک و دیابت نوع دو دراسلامشهر تهران". مجله علوم پزشکی رازی، 21 ،124 ، 1393، 1-10. magiran.com/p1340803
Rahim Ahmadi; Matyam Foroutan; Mina Alinavaz. "Individual characteristics, common clinical features anddiet history in patients with type 1 and 2 diabetes in Eslamshahr-Tehran", Razi Journal of Medical Sciences, 21, 124, 2014, 1-10. magiran.com/p1340803
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال