ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش قنبری بیرگانی، عزیز آفرینش، اسکندر زند، (1393). ارزیابی کارآیی زمان و میزان مصرف علف کش متری بوزین بر جمعیت علف های هرز و عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704، نشریه به زراعی نهال و بذر، 30(1)، 87-101. magiran.com/p1341336
D. Ghanbari Birgani , A. Afarinesh, E. Zand, (2014). Evaluation of the Efficacy of Application Time and Rate of Metribuzin Herbicide on Weed Population and Grain Yield of Maize (Zea mays L.) cv. KSC 704, Seed and Plant Production Journal, 30(1), 87-101. magiran.com/p1341336
داریوش قنبری بیرگانی، عزیز آفرینش، اسکندر زند، ارزیابی کارآیی زمان و میزان مصرف علف کش متری بوزین بر جمعیت علف های هرز و عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704. نشریه به زراعی نهال و بذر، 1393؛ 30(1): 87-101. magiran.com/p1341336
D. Ghanbari Birgani , A. Afarinesh, E. Zand, Evaluation of the Efficacy of Application Time and Rate of Metribuzin Herbicide on Weed Population and Grain Yield of Maize (Zea mays L.) cv. KSC 704, Seed and Plant Production Journal, 2014; 30(1): 87-101. magiran.com/p1341336
داریوش قنبری بیرگانی، عزیز آفرینش، اسکندر زند، "ارزیابی کارآیی زمان و میزان مصرف علف کش متری بوزین بر جمعیت علف های هرز و عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704"، نشریه به زراعی نهال و بذر 30، شماره 1 (1393): 87-101. magiran.com/p1341336
D. Ghanbari Birgani , A. Afarinesh, E. Zand, "Evaluation of the Efficacy of Application Time and Rate of Metribuzin Herbicide on Weed Population and Grain Yield of Maize (Zea mays L.) cv. KSC 704", Seed and Plant Production Journal 30, no.1 (2014): 87-101. magiran.com/p1341336
داریوش قنبری بیرگانی، عزیز آفرینش، اسکندر زند، (1393). 'ارزیابی کارآیی زمان و میزان مصرف علف کش متری بوزین بر جمعیت علف های هرز و عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704'، نشریه به زراعی نهال و بذر، 30(1)، صص.87-101. magiran.com/p1341336
D. Ghanbari Birgani , A. Afarinesh, E. Zand, (2014). 'Evaluation of the Efficacy of Application Time and Rate of Metribuzin Herbicide on Weed Population and Grain Yield of Maize (Zea mays L.) cv. KSC 704', Seed and Plant Production Journal, 30(1), pp.87-101. magiran.com/p1341336
داریوش قنبری بیرگانی؛ عزیز آفرینش؛ اسکندر زند. "ارزیابی کارآیی زمان و میزان مصرف علف کش متری بوزین بر جمعیت علف های هرز و عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704". نشریه به زراعی نهال و بذر، 30 ،1 ، 1393، 87-101. magiran.com/p1341336
D. Ghanbari Birgani ; A. Afarinesh; E. Zand. "Evaluation of the Efficacy of Application Time and Rate of Metribuzin Herbicide on Weed Population and Grain Yield of Maize (Zea mays L.) cv. KSC 704", Seed and Plant Production Journal, 30, 1, 2014, 87-101. magiran.com/p1341336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال