ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کرار خواجه نعمت، حیدر صادقی، منصور صاحب الزمانی، سمیه نظری، (1393). تاثیر تمرین حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن زانوی سالمندان، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 10(4)، 539-548. magiran.com/p1341943
Karar Khoga Naamat, Heydar Sadeghi, Mansour Sahebozamani, Somaye Nazari, (2014). Effect of seated leg press exercise on knee extension strength in elderly, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 10(4), 539-548. magiran.com/p1341943
کرار خواجه نعمت، حیدر صادقی، منصور صاحب الزمانی، سمیه نظری، تاثیر تمرین حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن زانوی سالمندان. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1393؛ 10(4): 539-548. magiran.com/p1341943
Karar Khoga Naamat, Heydar Sadeghi, Mansour Sahebozamani, Somaye Nazari, Effect of seated leg press exercise on knee extension strength in elderly, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2014; 10(4): 539-548. magiran.com/p1341943
کرار خواجه نعمت، حیدر صادقی، منصور صاحب الزمانی، سمیه نظری، "تاثیر تمرین حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن زانوی سالمندان"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 10، شماره 4 (1393): 539-548. magiran.com/p1341943
Karar Khoga Naamat, Heydar Sadeghi, Mansour Sahebozamani, Somaye Nazari, "Effect of seated leg press exercise on knee extension strength in elderly", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 10, no.4 (2014): 539-548. magiran.com/p1341943
کرار خواجه نعمت، حیدر صادقی، منصور صاحب الزمانی، سمیه نظری، (1393). 'تاثیر تمرین حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن زانوی سالمندان'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 10(4)، صص.539-548. magiran.com/p1341943
Karar Khoga Naamat, Heydar Sadeghi, Mansour Sahebozamani, Somaye Nazari, (2014). 'Effect of seated leg press exercise on knee extension strength in elderly', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 10(4), pp.539-548. magiran.com/p1341943
کرار خواجه نعمت؛ حیدر صادقی؛ منصور صاحب الزمانی؛ سمیه نظری. "تاثیر تمرین حرکت پرس پا نشسته بر قدرت اکستنشن زانوی سالمندان". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 10 ،4 ، 1393، 539-548. magiran.com/p1341943
Karar Khoga Naamat; Heydar Sadeghi; Mansour Sahebozamani; Somaye Nazari. "Effect of seated leg press exercise on knee extension strength in elderly", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 10, 4, 2014, 539-548. magiran.com/p1341943
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال