ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا متین فر، فریدون سرمدیان، سیدکاظم علوی پناه، (1391). شنا سایی خاک های شور منطقه کاشان برمبنای پردازش رقومی داده های ماهواره IRS-1D مطالعات میدانی، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 2(4)، 25. magiran.com/p1341985
Hamid Reza Matinfar, Fereydoun Sarmadian, Seyed Kazem Alavipanah, (2013). Characterization of Soil Salinity in Arid Region of Kashan by Digital Processing of IRS_1D Data, Journal of Watershed Engineering and Management, 2(4), 25. magiran.com/p1341985
حمیدرضا متین فر، فریدون سرمدیان، سیدکاظم علوی پناه، شنا سایی خاک های شور منطقه کاشان برمبنای پردازش رقومی داده های ماهواره IRS-1D مطالعات میدانی. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1391؛ 2(4): 25. magiran.com/p1341985
Hamid Reza Matinfar, Fereydoun Sarmadian, Seyed Kazem Alavipanah, Characterization of Soil Salinity in Arid Region of Kashan by Digital Processing of IRS_1D Data, Journal of Watershed Engineering and Management, 2013; 2(4): 25. magiran.com/p1341985
حمیدرضا متین فر، فریدون سرمدیان، سیدکاظم علوی پناه، "شنا سایی خاک های شور منطقه کاشان برمبنای پردازش رقومی داده های ماهواره IRS-1D مطالعات میدانی"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 2، شماره 4 (1391): 25. magiran.com/p1341985
Hamid Reza Matinfar, Fereydoun Sarmadian, Seyed Kazem Alavipanah, "Characterization of Soil Salinity in Arid Region of Kashan by Digital Processing of IRS_1D Data", Journal of Watershed Engineering and Management 2, no.4 (2013): 25. magiran.com/p1341985
حمیدرضا متین فر، فریدون سرمدیان، سیدکاظم علوی پناه، (1391). 'شنا سایی خاک های شور منطقه کاشان برمبنای پردازش رقومی داده های ماهواره IRS-1D مطالعات میدانی'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 2(4)، صص.25. magiran.com/p1341985
Hamid Reza Matinfar, Fereydoun Sarmadian, Seyed Kazem Alavipanah, (2013). 'Characterization of Soil Salinity in Arid Region of Kashan by Digital Processing of IRS_1D Data', Journal of Watershed Engineering and Management, 2(4), pp.25. magiran.com/p1341985
حمیدرضا متین فر؛ فریدون سرمدیان؛ سیدکاظم علوی پناه. "شنا سایی خاک های شور منطقه کاشان برمبنای پردازش رقومی داده های ماهواره IRS-1D مطالعات میدانی". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 2 ،4 ، 1391، 25. magiran.com/p1341985
Hamid Reza Matinfar; Fereydoun Sarmadian; Seyed Kazem Alavipanah. "Characterization of Soil Salinity in Arid Region of Kashan by Digital Processing of IRS_1D Data", Journal of Watershed Engineering and Management, 2, 4, 2013, 25. magiran.com/p1341985
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال