ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تیمور رحمانی، مرتضی مظاهری ماربری، (1393). بررسی تاثیر مهاجرت بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (2000-1975)، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 5(17)، 61-74. magiran.com/p1343029
Teymur Rahmani , Morteza Mazaheri Marbori, (2014). Investigating the Effect of Migration on Human Capital Accumulation and Economic Growth in Developing Countries (1975-2000), Journal of Economic Growth and Development Research, 5(17), 61-74. magiran.com/p1343029
تیمور رحمانی، مرتضی مظاهری ماربری، بررسی تاثیر مهاجرت بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (2000-1975). فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 1393؛ 5(17): 61-74. magiran.com/p1343029
Teymur Rahmani , Morteza Mazaheri Marbori, Investigating the Effect of Migration on Human Capital Accumulation and Economic Growth in Developing Countries (1975-2000), Journal of Economic Growth and Development Research, 2014; 5(17): 61-74. magiran.com/p1343029
تیمور رحمانی، مرتضی مظاهری ماربری، "بررسی تاثیر مهاجرت بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (2000-1975)"، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 5، شماره 17 (1393): 61-74. magiran.com/p1343029
Teymur Rahmani , Morteza Mazaheri Marbori, "Investigating the Effect of Migration on Human Capital Accumulation and Economic Growth in Developing Countries (1975-2000)", Journal of Economic Growth and Development Research 5, no.17 (2014): 61-74. magiran.com/p1343029
تیمور رحمانی، مرتضی مظاهری ماربری، (1393). 'بررسی تاثیر مهاجرت بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (2000-1975)'، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 5(17)، صص.61-74. magiran.com/p1343029
Teymur Rahmani , Morteza Mazaheri Marbori, (2014). 'Investigating the Effect of Migration on Human Capital Accumulation and Economic Growth in Developing Countries (1975-2000)', Journal of Economic Growth and Development Research, 5(17), pp.61-74. magiran.com/p1343029
تیمور رحمانی؛ مرتضی مظاهری ماربری. "بررسی تاثیر مهاجرت بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (2000-1975)". فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، 5 ،17 ، 1393، 61-74. magiran.com/p1343029
Teymur Rahmani ; Morteza Mazaheri Marbori. "Investigating the Effect of Migration on Human Capital Accumulation and Economic Growth in Developing Countries (1975-2000)", Journal of Economic Growth and Development Research, 5, 17, 2014, 61-74. magiran.com/p1343029
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال