ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ثریا غریبی، امیر نیاسری نسلجی، نجمه پورساسان، علی اکبر موسوی موحدی، (1393). استفاده از رقیق کننده اصلاح شده شتر به جای سالامون و لیپوپروتئین با دانسیته کم به جای زرده تخم مرغ در نگهداری منی قوچ در شرایط یخچالی، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 15(3)، 279-284. magiran.com/p1344787
S. Gharibi, A. Niasari, Naslaji, N. Poursasan, A. A. Moosavi, Movahedi, (2014). Replacement of salamon with shotor diluent and egg yolk with low density lipoprotein for chilled storage of ram semen, Iranian Journal of Veterinary Research, 15(3), 279-284. magiran.com/p1344787
ثریا غریبی، امیر نیاسری نسلجی، نجمه پورساسان، علی اکبر موسوی موحدی، استفاده از رقیق کننده اصلاح شده شتر به جای سالامون و لیپوپروتئین با دانسیته کم به جای زرده تخم مرغ در نگهداری منی قوچ در شرایط یخچالی. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1393؛ 15(3): 279-284. magiran.com/p1344787
S. Gharibi, A. Niasari, Naslaji, N. Poursasan, A. A. Moosavi, Movahedi, Replacement of salamon with shotor diluent and egg yolk with low density lipoprotein for chilled storage of ram semen, Iranian Journal of Veterinary Research, 2014; 15(3): 279-284. magiran.com/p1344787
ثریا غریبی، امیر نیاسری نسلجی، نجمه پورساسان، علی اکبر موسوی موحدی، "استفاده از رقیق کننده اصلاح شده شتر به جای سالامون و لیپوپروتئین با دانسیته کم به جای زرده تخم مرغ در نگهداری منی قوچ در شرایط یخچالی"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 15، شماره 3 (1393): 279-284. magiran.com/p1344787
S. Gharibi, A. Niasari, Naslaji, N. Poursasan, A. A. Moosavi, Movahedi, "Replacement of salamon with shotor diluent and egg yolk with low density lipoprotein for chilled storage of ram semen", Iranian Journal of Veterinary Research 15, no.3 (2014): 279-284. magiran.com/p1344787
ثریا غریبی، امیر نیاسری نسلجی، نجمه پورساسان، علی اکبر موسوی موحدی، (1393). 'استفاده از رقیق کننده اصلاح شده شتر به جای سالامون و لیپوپروتئین با دانسیته کم به جای زرده تخم مرغ در نگهداری منی قوچ در شرایط یخچالی'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 15(3)، صص.279-284. magiran.com/p1344787
S. Gharibi, A. Niasari, Naslaji, N. Poursasan, A. A. Moosavi, Movahedi, (2014). 'Replacement of salamon with shotor diluent and egg yolk with low density lipoprotein for chilled storage of ram semen', Iranian Journal of Veterinary Research, 15(3), pp.279-284. magiran.com/p1344787
ثریا غریبی؛ امیر نیاسری نسلجی؛ نجمه پورساسان؛ علی اکبر موسوی موحدی. "استفاده از رقیق کننده اصلاح شده شتر به جای سالامون و لیپوپروتئین با دانسیته کم به جای زرده تخم مرغ در نگهداری منی قوچ در شرایط یخچالی". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 15 ،3 ، 1393، 279-284. magiran.com/p1344787
S. Gharibi; A. Niasari; Naslaji; N. Poursasan; A. A. Moosavi; Movahedi. "Replacement of salamon with shotor diluent and egg yolk with low density lipoprotein for chilled storage of ram semen", Iranian Journal of Veterinary Research, 15, 3, 2014, 279-284. magiran.com/p1344787
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال