ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالونژادنوری، (1393). کاربرد روش موجک ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 5(17)، 29. magiran.com/p1345024
Ahmad Jafari Samimi, Roozbeh Balounejad Nouri , (2014). Application of Wavelets and Fractional Brownian Motion in Weak Efficiency Hypothesis of Testing in Tehran Stock Exchange, Journal of Economic Modeling Research, 5(17), 29. magiran.com/p1345024
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالونژادنوری، کاربرد روش موجک ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 1393؛ 5(17): 29. magiran.com/p1345024
Ahmad Jafari Samimi, Roozbeh Balounejad Nouri , Application of Wavelets and Fractional Brownian Motion in Weak Efficiency Hypothesis of Testing in Tehran Stock Exchange, Journal of Economic Modeling Research, 2014; 5(17): 29. magiran.com/p1345024
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالونژادنوری، "کاربرد روش موجک ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 5، شماره 17 (1393): 29. magiran.com/p1345024
Ahmad Jafari Samimi, Roozbeh Balounejad Nouri , "Application of Wavelets and Fractional Brownian Motion in Weak Efficiency Hypothesis of Testing in Tehran Stock Exchange", Journal of Economic Modeling Research 5, no.17 (2014): 29. magiran.com/p1345024
احمد جعفری صمیمی، روزبه بالونژادنوری، (1393). 'کاربرد روش موجک ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران'، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 5(17)، صص.29. magiran.com/p1345024
Ahmad Jafari Samimi, Roozbeh Balounejad Nouri , (2014). 'Application of Wavelets and Fractional Brownian Motion in Weak Efficiency Hypothesis of Testing in Tehran Stock Exchange', Journal of Economic Modeling Research, 5(17), pp.29. magiran.com/p1345024
احمد جعفری صمیمی؛ روزبه بالونژادنوری. "کاربرد روش موجک ها و حرکت براونی کسری در آزمون فرضیه کارایی ضعیف بورس و اوراق بهادار تهران". فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 5 ،17 ، 1393، 29. magiran.com/p1345024
Ahmad Jafari Samimi; Roozbeh Balounejad Nouri . "Application of Wavelets and Fractional Brownian Motion in Weak Efficiency Hypothesis of Testing in Tehran Stock Exchange", Journal of Economic Modeling Research, 5, 17, 2014, 29. magiran.com/p1345024
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال