ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابراهیم موسوی ترشیزی، مهندس مهیار ابراهیمی، (1393). مروری بر روش های جایگزینی روشنایی مصنوعی با روشنایی خورشید در ساختمان ها، نشریه انرژی ایران، 17(50)، 7. magiran.com/p1346263
Dr Seyed Ebrahim Moussavi Torshizi , Mr. Mahyar Ebrahimi, (2014). A review of Bringing Natural Daylight and Illumination into Buildings, Iranina journal of Energy, 17(50), 7. magiran.com/p1346263
سید ابراهیم موسوی ترشیزی، مهندس مهیار ابراهیمی، مروری بر روش های جایگزینی روشنایی مصنوعی با روشنایی خورشید در ساختمان ها. نشریه انرژی ایران، 1393؛ 17(50): 7. magiran.com/p1346263
Dr Seyed Ebrahim Moussavi Torshizi , Mr. Mahyar Ebrahimi, A review of Bringing Natural Daylight and Illumination into Buildings, Iranina journal of Energy, 2014; 17(50): 7. magiran.com/p1346263
سید ابراهیم موسوی ترشیزی، مهندس مهیار ابراهیمی، "مروری بر روش های جایگزینی روشنایی مصنوعی با روشنایی خورشید در ساختمان ها"، نشریه انرژی ایران 17، شماره 50 (1393): 7. magiran.com/p1346263
Dr Seyed Ebrahim Moussavi Torshizi , Mr. Mahyar Ebrahimi, "A review of Bringing Natural Daylight and Illumination into Buildings", Iranina journal of Energy 17, no.50 (2014): 7. magiran.com/p1346263
سید ابراهیم موسوی ترشیزی، مهندس مهیار ابراهیمی، (1393). 'مروری بر روش های جایگزینی روشنایی مصنوعی با روشنایی خورشید در ساختمان ها'، نشریه انرژی ایران، 17(50)، صص.7. magiran.com/p1346263
Dr Seyed Ebrahim Moussavi Torshizi , Mr. Mahyar Ebrahimi, (2014). 'A review of Bringing Natural Daylight and Illumination into Buildings', Iranina journal of Energy, 17(50), pp.7. magiran.com/p1346263
سید ابراهیم موسوی ترشیزی؛ مهندس مهیار ابراهیمی. "مروری بر روش های جایگزینی روشنایی مصنوعی با روشنایی خورشید در ساختمان ها". نشریه انرژی ایران، 17 ،50 ، 1393، 7. magiran.com/p1346263
Dr Seyed Ebrahim Moussavi Torshizi ; Mr. Mahyar Ebrahimi. "A review of Bringing Natural Daylight and Illumination into Buildings", Iranina journal of Energy, 17, 50, 2014, 7. magiran.com/p1346263
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال