ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهندس فاطمه آذری نژادیان، سید مازیار میرحسینی مقدم، آقای موسی مرزبند، (1393). برنامه ریزی بهینه منابع تولید در ریزشبکه مستقل از شبکه با الگوریتم چند بعدی کلونی زنبور مصنوعی (MABC)، نشریه انرژی ایران، 17(50)، 61. magiran.com/p1346265
Mrs Fatemeh Azarinejadian , Dr Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam, Mr Musa Marzband, (2014). Optimum management of the generation for islanded Microgrid by using MABC Algorithm, Iranina journal of Energy, 17(50), 61. magiran.com/p1346265
مهندس فاطمه آذری نژادیان، سید مازیار میرحسینی مقدم، آقای موسی مرزبند، برنامه ریزی بهینه منابع تولید در ریزشبکه مستقل از شبکه با الگوریتم چند بعدی کلونی زنبور مصنوعی (MABC). نشریه انرژی ایران، 1393؛ 17(50): 61. magiran.com/p1346265
Mrs Fatemeh Azarinejadian , Dr Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam, Mr Musa Marzband, Optimum management of the generation for islanded Microgrid by using MABC Algorithm, Iranina journal of Energy, 2014; 17(50): 61. magiran.com/p1346265
مهندس فاطمه آذری نژادیان، سید مازیار میرحسینی مقدم، آقای موسی مرزبند، "برنامه ریزی بهینه منابع تولید در ریزشبکه مستقل از شبکه با الگوریتم چند بعدی کلونی زنبور مصنوعی (MABC)"، نشریه انرژی ایران 17، شماره 50 (1393): 61. magiran.com/p1346265
Mrs Fatemeh Azarinejadian , Dr Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam, Mr Musa Marzband, "Optimum management of the generation for islanded Microgrid by using MABC Algorithm", Iranina journal of Energy 17, no.50 (2014): 61. magiran.com/p1346265
مهندس فاطمه آذری نژادیان، سید مازیار میرحسینی مقدم، آقای موسی مرزبند، (1393). 'برنامه ریزی بهینه منابع تولید در ریزشبکه مستقل از شبکه با الگوریتم چند بعدی کلونی زنبور مصنوعی (MABC)'، نشریه انرژی ایران، 17(50)، صص.61. magiran.com/p1346265
Mrs Fatemeh Azarinejadian , Dr Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam, Mr Musa Marzband, (2014). 'Optimum management of the generation for islanded Microgrid by using MABC Algorithm', Iranina journal of Energy, 17(50), pp.61. magiran.com/p1346265
مهندس فاطمه آذری نژادیان؛ سید مازیار میرحسینی مقدم؛ آقای موسی مرزبند. "برنامه ریزی بهینه منابع تولید در ریزشبکه مستقل از شبکه با الگوریتم چند بعدی کلونی زنبور مصنوعی (MABC)". نشریه انرژی ایران، 17 ،50 ، 1393، 61. magiran.com/p1346265
Mrs Fatemeh Azarinejadian ; Dr Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam; Mr Musa Marzband. "Optimum management of the generation for islanded Microgrid by using MABC Algorithm", Iranina journal of Energy, 17, 50, 2014, 61. magiran.com/p1346265
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال