ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس پرهیزی، سید مازیار میرحسینی مقدم، موسی مرزبند، (1393). مدیریت بهینه سمت تقاضا در ریزشبکه مستقل از شبکه دارای منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند بعدی، نشریه انرژی ایران، 17(50)، 35. magiran.com/p1346266
Narges Parhizi , Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam, Musa Marzband, (2014). Optimal demand side management in the islanded Microgrid by using Multi-dimension Imperialist Competitive Algorithm, Iranina journal of Energy, 17(50), 35. magiran.com/p1346266
نرگس پرهیزی، سید مازیار میرحسینی مقدم، موسی مرزبند، مدیریت بهینه سمت تقاضا در ریزشبکه مستقل از شبکه دارای منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند بعدی. نشریه انرژی ایران، 1393؛ 17(50): 35. magiran.com/p1346266
Narges Parhizi , Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam, Musa Marzband, Optimal demand side management in the islanded Microgrid by using Multi-dimension Imperialist Competitive Algorithm, Iranina journal of Energy, 2014; 17(50): 35. magiran.com/p1346266
نرگس پرهیزی، سید مازیار میرحسینی مقدم، موسی مرزبند، "مدیریت بهینه سمت تقاضا در ریزشبکه مستقل از شبکه دارای منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند بعدی"، نشریه انرژی ایران 17، شماره 50 (1393): 35. magiran.com/p1346266
Narges Parhizi , Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam, Musa Marzband, "Optimal demand side management in the islanded Microgrid by using Multi-dimension Imperialist Competitive Algorithm", Iranina journal of Energy 17, no.50 (2014): 35. magiran.com/p1346266
نرگس پرهیزی، سید مازیار میرحسینی مقدم، موسی مرزبند، (1393). 'مدیریت بهینه سمت تقاضا در ریزشبکه مستقل از شبکه دارای منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند بعدی'، نشریه انرژی ایران، 17(50)، صص.35. magiran.com/p1346266
Narges Parhizi , Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam, Musa Marzband, (2014). 'Optimal demand side management in the islanded Microgrid by using Multi-dimension Imperialist Competitive Algorithm', Iranina journal of Energy, 17(50), pp.35. magiran.com/p1346266
نرگس پرهیزی؛ سید مازیار میرحسینی مقدم؛ موسی مرزبند. "مدیریت بهینه سمت تقاضا در ریزشبکه مستقل از شبکه دارای منابع تجدیدپذیر با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند بعدی". نشریه انرژی ایران، 17 ،50 ، 1393، 35. magiran.com/p1346266
Narges Parhizi ; Seyyed Maziar Mirhosseini Moghaddam; Musa Marzband. "Optimal demand side management in the islanded Microgrid by using Multi-dimension Imperialist Competitive Algorithm", Iranina journal of Energy, 17, 50, 2014, 35. magiran.com/p1346266
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال