ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه احسانی، سعید حاجی آقاجانی، طیبه رستگار، حمیدرضا برادران عطار مقدم، محمد عموزاده خلیلی، راهب قربانی، علی رشیدی پور، (1393). بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد عوامل موثر بر پیش رفت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 1392-1391، فصلنامه کومش، 16(2)، 220-228. magiran.com/p1346394
Razieh Ehsani, Saeed Haji, Aghajani, Tayebeh Rastegar, Hamidreza Atarmoghadam, Mohammad Amouzadeh, Khalili, Raheb Ghorbani, Ali Rashidy, Pour, (2014). Viewpoints of the lecturer's and student's at Rehabilitation College of Semnan University of Medical Sciences on the factors influencing student's academic achievement in 2012-2013 academic year, Koomesh, 16(2), 220-228. magiran.com/p1346394
راضیه احسانی، سعید حاجی آقاجانی، طیبه رستگار، حمیدرضا برادران عطار مقدم، محمد عموزاده خلیلی، راهب قربانی، علی رشیدی پور، بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد عوامل موثر بر پیش رفت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 1392-1391. فصلنامه کومش، 1393؛ 16(2): 220-228. magiran.com/p1346394
Razieh Ehsani, Saeed Haji, Aghajani, Tayebeh Rastegar, Hamidreza Atarmoghadam, Mohammad Amouzadeh, Khalili, Raheb Ghorbani, Ali Rashidy, Pour, Viewpoints of the lecturer's and student's at Rehabilitation College of Semnan University of Medical Sciences on the factors influencing student's academic achievement in 2012-2013 academic year, Koomesh, 2014; 16(2): 220-228. magiran.com/p1346394
راضیه احسانی، سعید حاجی آقاجانی، طیبه رستگار، حمیدرضا برادران عطار مقدم، محمد عموزاده خلیلی، راهب قربانی، علی رشیدی پور، "بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد عوامل موثر بر پیش رفت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 1392-1391"، فصلنامه کومش 16، شماره 2 (1393): 220-228. magiran.com/p1346394
Razieh Ehsani, Saeed Haji, Aghajani, Tayebeh Rastegar, Hamidreza Atarmoghadam, Mohammad Amouzadeh, Khalili, Raheb Ghorbani, Ali Rashidy, Pour, "Viewpoints of the lecturer's and student's at Rehabilitation College of Semnan University of Medical Sciences on the factors influencing student's academic achievement in 2012-2013 academic year", Koomesh 16, no.2 (2014): 220-228. magiran.com/p1346394
راضیه احسانی، سعید حاجی آقاجانی، طیبه رستگار، حمیدرضا برادران عطار مقدم، محمد عموزاده خلیلی، راهب قربانی، علی رشیدی پور، (1393). 'بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد عوامل موثر بر پیش رفت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 1392-1391'، فصلنامه کومش، 16(2)، صص.220-228. magiran.com/p1346394
Razieh Ehsani, Saeed Haji, Aghajani, Tayebeh Rastegar, Hamidreza Atarmoghadam, Mohammad Amouzadeh, Khalili, Raheb Ghorbani, Ali Rashidy, Pour, (2014). 'Viewpoints of the lecturer's and student's at Rehabilitation College of Semnan University of Medical Sciences on the factors influencing student's academic achievement in 2012-2013 academic year', Koomesh, 16(2), pp.220-228. magiran.com/p1346394
راضیه احسانی؛ سعید حاجی آقاجانی؛ طیبه رستگار؛ حمیدرضا برادران عطار مقدم؛ محمد عموزاده خلیلی؛ راهب قربانی؛ علی رشیدی پور. "بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشکده توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مورد عوامل موثر بر پیش رفت تحصیلی دانشجویان سال تحصیلی 1392-1391". فصلنامه کومش، 16 ،2 ، 1393، 220-228. magiran.com/p1346394
Razieh Ehsani; Saeed Haji; Aghajani; Tayebeh Rastegar; Hamidreza Atarmoghadam; Mohammad Amouzadeh; Khalili; Raheb Ghorbani; Ali Rashidy; Pour. "Viewpoints of the lecturer's and student's at Rehabilitation College of Semnan University of Medical Sciences on the factors influencing student's academic achievement in 2012-2013 academic year", Koomesh, 16, 2, 2014, 220-228. magiran.com/p1346394
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال