ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا شریفی نظام آباد، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، سیامک کلانتری، 5معصومه رنجبر اقدم، (1393). ویژگی های بیولوژیکی و فیلوژنتیکی جدایه ایرانی گلایل ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV)، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 45(1)، 13-27. magiran.com/p1346636
Parisa Sharifi Nezam Abad, Mina Koohi Habibi, Akbar Dizadji, Siamak Kalantari, Masoumeh Ranjbar Aghdam, (2014). BIOLOGICAL AND PHYLOGENETIC CHARACTERISTICS OF AN IRANIAN GLADIOULS ISOLATE OF Bean yellow mosaic virus, Iranian Journal of Plant Protection Science, 45(1), 13-27. magiran.com/p1346636
پریسا شریفی نظام آباد، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، سیامک کلانتری، 5معصومه رنجبر اقدم، ویژگی های بیولوژیکی و فیلوژنتیکی جدایه ایرانی گلایل ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV). مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1393؛ 45(1): 13-27. magiran.com/p1346636
Parisa Sharifi Nezam Abad, Mina Koohi Habibi, Akbar Dizadji, Siamak Kalantari, Masoumeh Ranjbar Aghdam, BIOLOGICAL AND PHYLOGENETIC CHARACTERISTICS OF AN IRANIAN GLADIOULS ISOLATE OF Bean yellow mosaic virus, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2014; 45(1): 13-27. magiran.com/p1346636
پریسا شریفی نظام آباد، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، سیامک کلانتری، 5معصومه رنجبر اقدم، "ویژگی های بیولوژیکی و فیلوژنتیکی جدایه ایرانی گلایل ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV)"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 45، شماره 1 (1393): 13-27. magiran.com/p1346636
Parisa Sharifi Nezam Abad, Mina Koohi Habibi, Akbar Dizadji, Siamak Kalantari, Masoumeh Ranjbar Aghdam, "BIOLOGICAL AND PHYLOGENETIC CHARACTERISTICS OF AN IRANIAN GLADIOULS ISOLATE OF Bean yellow mosaic virus", Iranian Journal of Plant Protection Science 45, no.1 (2014): 13-27. magiran.com/p1346636
پریسا شریفی نظام آباد، مینا کوهی حبیبی، اکبر دیزجی، سیامک کلانتری، 5معصومه رنجبر اقدم، (1393). 'ویژگی های بیولوژیکی و فیلوژنتیکی جدایه ایرانی گلایل ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV)'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 45(1)، صص.13-27. magiran.com/p1346636
Parisa Sharifi Nezam Abad, Mina Koohi Habibi, Akbar Dizadji, Siamak Kalantari, Masoumeh Ranjbar Aghdam, (2014). 'BIOLOGICAL AND PHYLOGENETIC CHARACTERISTICS OF AN IRANIAN GLADIOULS ISOLATE OF Bean yellow mosaic virus', Iranian Journal of Plant Protection Science, 45(1), pp.13-27. magiran.com/p1346636
پریسا شریفی نظام آباد؛ مینا کوهی حبیبی؛ اکبر دیزجی؛ سیامک کلانتری؛ 5معصومه رنجبر اقدم. "ویژگی های بیولوژیکی و فیلوژنتیکی جدایه ایرانی گلایل ویروس موزاییک زرد لوبیا (BYMV)". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 45 ،1 ، 1393، 13-27. magiran.com/p1346636
Parisa Sharifi Nezam Abad; Mina Koohi Habibi; Akbar Dizadji; Siamak Kalantari; Masoumeh Ranjbar Aghdam. "BIOLOGICAL AND PHYLOGENETIC CHARACTERISTICS OF AN IRANIAN GLADIOULS ISOLATE OF Bean yellow mosaic virus", Iranian Journal of Plant Protection Science, 45, 1, 2014, 13-27. magiran.com/p1346636
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال