ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم عبدالهی مصباح، جاماسب نوذری ، بابک قرالی، (1393). مطالعه فون مگس های گرده افشان زنبورنما (Dip.: Bombyliidae) در استان البرز و دو گزارش جدید از ایران، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 45(1)، 185-199. magiran.com/p1346651
Rahim Abdollahi Mesbah, Jamasb Nozari, Babak Gharali, (2014). A Faunistic Survey on the Bee Flies (Dip.: Bombyliidae) in Alborz Province with Two New Records from Iran, Iranian Journal of Plant Protection Science, 45(1), 185-199. magiran.com/p1346651
رحیم عبدالهی مصباح، جاماسب نوذری ، بابک قرالی، مطالعه فون مگس های گرده افشان زنبورنما (Dip.: Bombyliidae) در استان البرز و دو گزارش جدید از ایران. مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 1393؛ 45(1): 185-199. magiran.com/p1346651
Rahim Abdollahi Mesbah, Jamasb Nozari, Babak Gharali, A Faunistic Survey on the Bee Flies (Dip.: Bombyliidae) in Alborz Province with Two New Records from Iran, Iranian Journal of Plant Protection Science, 2014; 45(1): 185-199. magiran.com/p1346651
رحیم عبدالهی مصباح، جاماسب نوذری ، بابک قرالی، "مطالعه فون مگس های گرده افشان زنبورنما (Dip.: Bombyliidae) در استان البرز و دو گزارش جدید از ایران"، مجله دانش گیاه پزشکی ایران 45، شماره 1 (1393): 185-199. magiran.com/p1346651
Rahim Abdollahi Mesbah, Jamasb Nozari, Babak Gharali, "A Faunistic Survey on the Bee Flies (Dip.: Bombyliidae) in Alborz Province with Two New Records from Iran", Iranian Journal of Plant Protection Science 45, no.1 (2014): 185-199. magiran.com/p1346651
رحیم عبدالهی مصباح، جاماسب نوذری ، بابک قرالی، (1393). 'مطالعه فون مگس های گرده افشان زنبورنما (Dip.: Bombyliidae) در استان البرز و دو گزارش جدید از ایران'، مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 45(1)، صص.185-199. magiran.com/p1346651
Rahim Abdollahi Mesbah, Jamasb Nozari, Babak Gharali, (2014). 'A Faunistic Survey on the Bee Flies (Dip.: Bombyliidae) in Alborz Province with Two New Records from Iran', Iranian Journal of Plant Protection Science, 45(1), pp.185-199. magiran.com/p1346651
رحیم عبدالهی مصباح؛ جاماسب نوذری ؛ بابک قرالی. "مطالعه فون مگس های گرده افشان زنبورنما (Dip.: Bombyliidae) در استان البرز و دو گزارش جدید از ایران". مجله دانش گیاه پزشکی ایران، 45 ،1 ، 1393، 185-199. magiran.com/p1346651
Rahim Abdollahi Mesbah; Jamasb Nozari; Babak Gharali. "A Faunistic Survey on the Bee Flies (Dip.: Bombyliidae) in Alborz Province with Two New Records from Iran", Iranian Journal of Plant Protection Science, 45, 1, 2014, 185-199. magiran.com/p1346651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال