ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شعبان الهی، علی شایان، سید سپهر قاضی نوری، سید حمید خداداد حسینی، (1393). مدلی برای بهبود خودسازمان دهی و یادگیرندگی شبکه های نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز، مجله مدیریت نوآوری، 3(1)، 47. magiran.com/p1347098
Shaban Elahi, Ali Shayan, Sepehr Ghazinoory, Hamid Khodadad Hosseini, (2014). Proposing a Model for Improving Self-organization and Learning of Innovation Networks in Ahwaz Science and Technology Park, Innovation Management Journal, 3(1), 47. magiran.com/p1347098
شعبان الهی، علی شایان، سید سپهر قاضی نوری، سید حمید خداداد حسینی، مدلی برای بهبود خودسازمان دهی و یادگیرندگی شبکه های نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز. مجله مدیریت نوآوری، 1393؛ 3(1): 47. magiran.com/p1347098
Shaban Elahi, Ali Shayan, Sepehr Ghazinoory, Hamid Khodadad Hosseini, Proposing a Model for Improving Self-organization and Learning of Innovation Networks in Ahwaz Science and Technology Park, Innovation Management Journal, 2014; 3(1): 47. magiran.com/p1347098
شعبان الهی، علی شایان، سید سپهر قاضی نوری، سید حمید خداداد حسینی، "مدلی برای بهبود خودسازمان دهی و یادگیرندگی شبکه های نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز"، مجله مدیریت نوآوری 3، شماره 1 (1393): 47. magiran.com/p1347098
Shaban Elahi, Ali Shayan, Sepehr Ghazinoory, Hamid Khodadad Hosseini, "Proposing a Model for Improving Self-organization and Learning of Innovation Networks in Ahwaz Science and Technology Park", Innovation Management Journal 3, no.1 (2014): 47. magiran.com/p1347098
شعبان الهی، علی شایان، سید سپهر قاضی نوری، سید حمید خداداد حسینی، (1393). 'مدلی برای بهبود خودسازمان دهی و یادگیرندگی شبکه های نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز'، مجله مدیریت نوآوری، 3(1)، صص.47. magiran.com/p1347098
Shaban Elahi, Ali Shayan, Sepehr Ghazinoory, Hamid Khodadad Hosseini, (2014). 'Proposing a Model for Improving Self-organization and Learning of Innovation Networks in Ahwaz Science and Technology Park', Innovation Management Journal, 3(1), pp.47. magiran.com/p1347098
شعبان الهی؛ علی شایان؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید حمید خداداد حسینی. "مدلی برای بهبود خودسازمان دهی و یادگیرندگی شبکه های نوآوری در پارک علم و فناوری اهواز". مجله مدیریت نوآوری، 3 ،1 ، 1393، 47. magiran.com/p1347098
Shaban Elahi; Ali Shayan; Sepehr Ghazinoory; Hamid Khodadad Hosseini. "Proposing a Model for Improving Self-organization and Learning of Innovation Networks in Ahwaz Science and Technology Park", Innovation Management Journal, 3, 1, 2014, 47. magiran.com/p1347098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال