ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم رضاییان، آرزو نیک نژادجلالی، حمیدرضا بهنام وشانی، فرح اشرف زاده، مهدی رضاییان، (1393). بررسی تاثیر بسته تحریک تکاملی بر تکامل حرکتی ظریف کودکان 12-1 ماهه ساکن در شیرخوارگاه، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 6(3)، 513-523. magiran.com/p1347163
Rezaeian A., Niknejad Jalali A., Behnam Vashanihr, Ashrafzadeh F., Rezaeian M., (2014). Effect of a developmental stimulatory package on the fine motor development of the 1-12 months old, foster care children, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 6(3), 513-523. magiran.com/p1347163
اکرم رضاییان، آرزو نیک نژادجلالی، حمیدرضا بهنام وشانی، فرح اشرف زاده، مهدی رضاییان، بررسی تاثیر بسته تحریک تکاملی بر تکامل حرکتی ظریف کودکان 12-1 ماهه ساکن در شیرخوارگاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 1393؛ 6(3): 513-523. magiran.com/p1347163
Rezaeian A., Niknejad Jalali A., Behnam Vashanihr, Ashrafzadeh F., Rezaeian M., Effect of a developmental stimulatory package on the fine motor development of the 1-12 months old, foster care children, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2014; 6(3): 513-523. magiran.com/p1347163
اکرم رضاییان، آرزو نیک نژادجلالی، حمیدرضا بهنام وشانی، فرح اشرف زاده، مهدی رضاییان، "بررسی تاثیر بسته تحریک تکاملی بر تکامل حرکتی ظریف کودکان 12-1 ماهه ساکن در شیرخوارگاه"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 6، شماره 3 (1393): 513-523. magiran.com/p1347163
Rezaeian A., Niknejad Jalali A., Behnam Vashanihr, Ashrafzadeh F., Rezaeian M., "Effect of a developmental stimulatory package on the fine motor development of the 1-12 months old, foster care children", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 6, no.3 (2014): 513-523. magiran.com/p1347163
اکرم رضاییان، آرزو نیک نژادجلالی، حمیدرضا بهنام وشانی، فرح اشرف زاده، مهدی رضاییان، (1393). 'بررسی تاثیر بسته تحریک تکاملی بر تکامل حرکتی ظریف کودکان 12-1 ماهه ساکن در شیرخوارگاه'، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 6(3)، صص.513-523. magiran.com/p1347163
Rezaeian A., Niknejad Jalali A., Behnam Vashanihr, Ashrafzadeh F., Rezaeian M., (2014). 'Effect of a developmental stimulatory package on the fine motor development of the 1-12 months old, foster care children', Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 6(3), pp.513-523. magiran.com/p1347163
اکرم رضاییان؛ آرزو نیک نژادجلالی؛ حمیدرضا بهنام وشانی؛ فرح اشرف زاده؛ مهدی رضاییان. "بررسی تاثیر بسته تحریک تکاملی بر تکامل حرکتی ظریف کودکان 12-1 ماهه ساکن در شیرخوارگاه". مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 6 ،3 ، 1393، 513-523. magiran.com/p1347163
Rezaeian A.; Niknejad Jalali A.; Behnam Vashanihr; Ashrafzadeh F.; Rezaeian M.. "Effect of a developmental stimulatory package on the fine motor development of the 1-12 months old, foster care children", Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 6, 3, 2014, 513-523. magiran.com/p1347163
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال