ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی سلیمانی، محمود حمیدی زاده، سیروس سیاحی، حسن مرادزاده، محسن رحمانی، (1393). کنتترل فازی میز لرزه با استفاده از سیستم اندازه گیری جابجایی مبتنی بر پردازش تصویر، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14(14)، 117-124. magiran.com/p1347962
Mehdi Soleymani, Mahmoud Hamidizadeh, Sirous Sayahi, Hassan Moradzadeh, Mohsen Rahmani, (2014). Fuzzy control of a seismic shake table using a vision-based displacement measurement system, Modares Mechanical Engineering, 14(14), 117-124. magiran.com/p1347962
مهدی سلیمانی، محمود حمیدی زاده، سیروس سیاحی، حسن مرادزاده، محسن رحمانی، کنتترل فازی میز لرزه با استفاده از سیستم اندازه گیری جابجایی مبتنی بر پردازش تصویر. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1393؛ 14(14): 117-124. magiran.com/p1347962
Mehdi Soleymani, Mahmoud Hamidizadeh, Sirous Sayahi, Hassan Moradzadeh, Mohsen Rahmani, Fuzzy control of a seismic shake table using a vision-based displacement measurement system, Modares Mechanical Engineering, 2014; 14(14): 117-124. magiran.com/p1347962
مهدی سلیمانی، محمود حمیدی زاده، سیروس سیاحی، حسن مرادزاده، محسن رحمانی، "کنتترل فازی میز لرزه با استفاده از سیستم اندازه گیری جابجایی مبتنی بر پردازش تصویر"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 14، شماره 14 (1393): 117-124. magiran.com/p1347962
Mehdi Soleymani, Mahmoud Hamidizadeh, Sirous Sayahi, Hassan Moradzadeh, Mohsen Rahmani, "Fuzzy control of a seismic shake table using a vision-based displacement measurement system", Modares Mechanical Engineering 14, no.14 (2014): 117-124. magiran.com/p1347962
مهدی سلیمانی، محمود حمیدی زاده، سیروس سیاحی، حسن مرادزاده، محسن رحمانی، (1393). 'کنتترل فازی میز لرزه با استفاده از سیستم اندازه گیری جابجایی مبتنی بر پردازش تصویر'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14(14)، صص.117-124. magiran.com/p1347962
Mehdi Soleymani, Mahmoud Hamidizadeh, Sirous Sayahi, Hassan Moradzadeh, Mohsen Rahmani, (2014). 'Fuzzy control of a seismic shake table using a vision-based displacement measurement system', Modares Mechanical Engineering, 14(14), pp.117-124. magiran.com/p1347962
مهدی سلیمانی؛ محمود حمیدی زاده؛ سیروس سیاحی؛ حسن مرادزاده؛ محسن رحمانی. "کنتترل فازی میز لرزه با استفاده از سیستم اندازه گیری جابجایی مبتنی بر پردازش تصویر". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14 ،14 ، 1393، 117-124. magiran.com/p1347962
Mehdi Soleymani; Mahmoud Hamidizadeh; Sirous Sayahi; Hassan Moradzadeh; Mohsen Rahmani. "Fuzzy control of a seismic shake table using a vision-based displacement measurement system", Modares Mechanical Engineering, 14, 14, 2014, 117-124. magiran.com/p1347962
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال