ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم حیدری نژاد، محمدحسن فتح الله زاده، هادی پاسدارشهری، (1393). بررسی اثر ارتفاع دریچه برگشت هوا بر مصرف انرژی، آسایش حرارتی و کیفیت هوا در سیستم توزیع هوای زیرسطحی، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14(16)، 125-133. magiran.com/p1348231
Ghassem Heidarinejad, Mohammad Hassan Fatollahzadeh, Hadi Pasdar Shahri, (2014). Investigating the effect of return air vent height on energy consumption, thermal comfort, and air quality in under floor air distribution system, Modares Mechanical Engineering, 14(16), 125-133. magiran.com/p1348231
قاسم حیدری نژاد، محمدحسن فتح الله زاده، هادی پاسدارشهری، بررسی اثر ارتفاع دریچه برگشت هوا بر مصرف انرژی، آسایش حرارتی و کیفیت هوا در سیستم توزیع هوای زیرسطحی. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1393؛ 14(16): 125-133. magiran.com/p1348231
Ghassem Heidarinejad, Mohammad Hassan Fatollahzadeh, Hadi Pasdar Shahri, Investigating the effect of return air vent height on energy consumption, thermal comfort, and air quality in under floor air distribution system, Modares Mechanical Engineering, 2014; 14(16): 125-133. magiran.com/p1348231
قاسم حیدری نژاد، محمدحسن فتح الله زاده، هادی پاسدارشهری، "بررسی اثر ارتفاع دریچه برگشت هوا بر مصرف انرژی، آسایش حرارتی و کیفیت هوا در سیستم توزیع هوای زیرسطحی"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 14، شماره 16 (1393): 125-133. magiran.com/p1348231
Ghassem Heidarinejad, Mohammad Hassan Fatollahzadeh, Hadi Pasdar Shahri, "Investigating the effect of return air vent height on energy consumption, thermal comfort, and air quality in under floor air distribution system", Modares Mechanical Engineering 14, no.16 (2014): 125-133. magiran.com/p1348231
قاسم حیدری نژاد، محمدحسن فتح الله زاده، هادی پاسدارشهری، (1393). 'بررسی اثر ارتفاع دریچه برگشت هوا بر مصرف انرژی، آسایش حرارتی و کیفیت هوا در سیستم توزیع هوای زیرسطحی'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14(16)، صص.125-133. magiran.com/p1348231
Ghassem Heidarinejad, Mohammad Hassan Fatollahzadeh, Hadi Pasdar Shahri, (2014). 'Investigating the effect of return air vent height on energy consumption, thermal comfort, and air quality in under floor air distribution system', Modares Mechanical Engineering, 14(16), pp.125-133. magiran.com/p1348231
قاسم حیدری نژاد؛ محمدحسن فتح الله زاده؛ هادی پاسدارشهری. "بررسی اثر ارتفاع دریچه برگشت هوا بر مصرف انرژی، آسایش حرارتی و کیفیت هوا در سیستم توزیع هوای زیرسطحی". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14 ،16 ، 1393، 125-133. magiran.com/p1348231
Ghassem Heidarinejad; Mohammad Hassan Fatollahzadeh; Hadi Pasdar Shahri. "Investigating the effect of return air vent height on energy consumption, thermal comfort, and air quality in under floor air distribution system", Modares Mechanical Engineering, 14, 16, 2014, 125-133. magiran.com/p1348231
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال