ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی یزدانی، محمد امین قاسمی، احسان سلطان آبادی، (1393). رفتار کمانشی پوسته های کامپوزیتی تقویت شده مشبک مخروطی تحت بار محوری، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14(15)، 170-176. magiran.com/p1348249
Mojtaba Yazdani, Mohammad Amin Ghasemi, Ehsan Soltanabadi, (2014). Buckling behavior investigation of grid stiffened composite conical shells under axial loading, Modares Mechanical Engineering, 14(15), 170-176. magiran.com/p1348249
مجتبی یزدانی، محمد امین قاسمی، احسان سلطان آبادی، رفتار کمانشی پوسته های کامپوزیتی تقویت شده مشبک مخروطی تحت بار محوری. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1393؛ 14(15): 170-176. magiran.com/p1348249
Mojtaba Yazdani, Mohammad Amin Ghasemi, Ehsan Soltanabadi, Buckling behavior investigation of grid stiffened composite conical shells under axial loading, Modares Mechanical Engineering, 2014; 14(15): 170-176. magiran.com/p1348249
مجتبی یزدانی، محمد امین قاسمی، احسان سلطان آبادی، "رفتار کمانشی پوسته های کامپوزیتی تقویت شده مشبک مخروطی تحت بار محوری"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 14، شماره 15 (1393): 170-176. magiran.com/p1348249
Mojtaba Yazdani, Mohammad Amin Ghasemi, Ehsan Soltanabadi, "Buckling behavior investigation of grid stiffened composite conical shells under axial loading", Modares Mechanical Engineering 14, no.15 (2014): 170-176. magiran.com/p1348249
مجتبی یزدانی، محمد امین قاسمی، احسان سلطان آبادی، (1393). 'رفتار کمانشی پوسته های کامپوزیتی تقویت شده مشبک مخروطی تحت بار محوری'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14(15)، صص.170-176. magiran.com/p1348249
Mojtaba Yazdani, Mohammad Amin Ghasemi, Ehsan Soltanabadi, (2014). 'Buckling behavior investigation of grid stiffened composite conical shells under axial loading', Modares Mechanical Engineering, 14(15), pp.170-176. magiran.com/p1348249
مجتبی یزدانی؛ محمد امین قاسمی؛ احسان سلطان آبادی. "رفتار کمانشی پوسته های کامپوزیتی تقویت شده مشبک مخروطی تحت بار محوری". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 14 ،15 ، 1393، 170-176. magiran.com/p1348249
Mojtaba Yazdani; Mohammad Amin Ghasemi; Ehsan Soltanabadi. "Buckling behavior investigation of grid stiffened composite conical shells under axial loading", Modares Mechanical Engineering, 14, 15, 2014, 170-176. magiran.com/p1348249
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال