ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد حاتمی جونی، علی رحمانی طیبی، اسلام عسکرپور، جمشید محمدی، مهرزاد جعفری، سحر الماسی ترک، امرالله روزبهی، (1393). تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب بر آستروسیت های رافه ماگنوس ساقه مغز موش های صحرایی، نشریه ارمغان دانش، 19(5)، 771. magiran.com/p1348450
Hatami Joni S., Rahmani Tibi A., Askarpour I., Mohammadi J., Jafari M., Almasi Tork S., Rozbehi A., (2014). Effects of Hydro Alcoholic Extraction of Valeriana on Astrocyte Raphe Magnus in Adult Rats, Armaghane-danesh, 19(5), 771. magiran.com/p1348450
سجاد حاتمی جونی، علی رحمانی طیبی، اسلام عسکرپور، جمشید محمدی، مهرزاد جعفری، سحر الماسی ترک، امرالله روزبهی، تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب بر آستروسیت های رافه ماگنوس ساقه مغز موش های صحرایی. نشریه ارمغان دانش، 1393؛ 19(5): 771. magiran.com/p1348450
Hatami Joni S., Rahmani Tibi A., Askarpour I., Mohammadi J., Jafari M., Almasi Tork S., Rozbehi A., Effects of Hydro Alcoholic Extraction of Valeriana on Astrocyte Raphe Magnus in Adult Rats, Armaghane-danesh, 2014; 19(5): 771. magiran.com/p1348450
سجاد حاتمی جونی، علی رحمانی طیبی، اسلام عسکرپور، جمشید محمدی، مهرزاد جعفری، سحر الماسی ترک، امرالله روزبهی، "تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب بر آستروسیت های رافه ماگنوس ساقه مغز موش های صحرایی"، نشریه ارمغان دانش 19، شماره 5 (1393): 771. magiran.com/p1348450
Hatami Joni S., Rahmani Tibi A., Askarpour I., Mohammadi J., Jafari M., Almasi Tork S., Rozbehi A., "Effects of Hydro Alcoholic Extraction of Valeriana on Astrocyte Raphe Magnus in Adult Rats", Armaghane-danesh 19, no.5 (2014): 771. magiran.com/p1348450
سجاد حاتمی جونی، علی رحمانی طیبی، اسلام عسکرپور، جمشید محمدی، مهرزاد جعفری، سحر الماسی ترک، امرالله روزبهی، (1393). 'تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب بر آستروسیت های رافه ماگنوس ساقه مغز موش های صحرایی'، نشریه ارمغان دانش، 19(5)، صص.771. magiran.com/p1348450
Hatami Joni S., Rahmani Tibi A., Askarpour I., Mohammadi J., Jafari M., Almasi Tork S., Rozbehi A., (2014). 'Effects of Hydro Alcoholic Extraction of Valeriana on Astrocyte Raphe Magnus in Adult Rats', Armaghane-danesh, 19(5), pp.771. magiran.com/p1348450
سجاد حاتمی جونی؛ علی رحمانی طیبی؛ اسلام عسکرپور؛ جمشید محمدی؛ مهرزاد جعفری؛ سحر الماسی ترک؛ امرالله روزبهی. "تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه سنبل الطیب بر آستروسیت های رافه ماگنوس ساقه مغز موش های صحرایی". نشریه ارمغان دانش، 19 ،5 ، 1393، 771. magiran.com/p1348450
Hatami Joni S.; Rahmani Tibi A.; Askarpour I.; Mohammadi J.; Jafari M.; Almasi Tork S.; Rozbehi A.. "Effects of Hydro Alcoholic Extraction of Valeriana on Astrocyte Raphe Magnus in Adult Rats", Armaghane-danesh, 19, 5, 2014, 771. magiran.com/p1348450
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال