به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی نجف زاده، عمران راستی، ذبیح الله مسعودی، (1393). نگاهی به تحولات مرزهای شرقی ایران در دوره قاجار و پهلوی، فصلنامه گنجینه اسناد، 24(95)، 62-84. magiran.com/p1349788
Ali Najafzadeh, Omran Rasti, Zabihollah Masoudi, (2014). Developments in the eastern boarders of Iran during the Qajarid and Pahlavi eras: Impact of Ghaenat governors on the verdict of the General Altay mission in Yazdan, Ganjine - ye Asnad, 24(95), 62-84. magiran.com/p1349788
علی نجف زاده، عمران راستی، ذبیح الله مسعودی، نگاهی به تحولات مرزهای شرقی ایران در دوره قاجار و پهلوی. فصلنامه گنجینه اسناد، 1393؛ 24(95): 62-84. magiran.com/p1349788
Ali Najafzadeh, Omran Rasti, Zabihollah Masoudi, Developments in the eastern boarders of Iran during the Qajarid and Pahlavi eras: Impact of Ghaenat governors on the verdict of the General Altay mission in Yazdan, Ganjine - ye Asnad, 2014; 24(95): 62-84. magiran.com/p1349788
علی نجف زاده، عمران راستی، ذبیح الله مسعودی، "نگاهی به تحولات مرزهای شرقی ایران در دوره قاجار و پهلوی"، فصلنامه گنجینه اسناد 24، شماره 95 (1393): 62-84. magiran.com/p1349788
Ali Najafzadeh, Omran Rasti, Zabihollah Masoudi, "Developments in the eastern boarders of Iran during the Qajarid and Pahlavi eras: Impact of Ghaenat governors on the verdict of the General Altay mission in Yazdan", Ganjine - ye Asnad 24, no.95 (2014): 62-84. magiran.com/p1349788
علی نجف زاده، عمران راستی، ذبیح الله مسعودی، (1393). 'نگاهی به تحولات مرزهای شرقی ایران در دوره قاجار و پهلوی'، فصلنامه گنجینه اسناد، 24(95)، صص.62-84. magiran.com/p1349788
Ali Najafzadeh, Omran Rasti, Zabihollah Masoudi, (2014). 'Developments in the eastern boarders of Iran during the Qajarid and Pahlavi eras: Impact of Ghaenat governors on the verdict of the General Altay mission in Yazdan', Ganjine - ye Asnad, 24(95), pp.62-84. magiran.com/p1349788
علی نجف زاده؛ عمران راستی؛ ذبیح الله مسعودی. "نگاهی به تحولات مرزهای شرقی ایران در دوره قاجار و پهلوی". فصلنامه گنجینه اسناد، 24 ،95 ، 1393، 62-84. magiran.com/p1349788
Ali Najafzadeh; Omran Rasti; Zabihollah Masoudi. "Developments in the eastern boarders of Iran during the Qajarid and Pahlavi eras: Impact of Ghaenat governors on the verdict of the General Altay mission in Yazdan", Ganjine - ye Asnad, 24, 95, 2014, 62-84. magiran.com/p1349788
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال