ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا عباسی، بابک پیله ور، سیدمحسن حسینی، (1393). تنوع گونه های گیاهی درغرب منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 16(3)، 155-164. magiran.com/p1351120
Sara Abasi, Babak Pilevar, Seyed Mohsen Hosseini, (2014). Study of Plant Biodiversity in West of Oshtorankooh region, Lorestan, Journal of Environmental Sciences and Technology, 16(3), 155-164. magiran.com/p1351120
سارا عباسی، بابک پیله ور، سیدمحسن حسینی، تنوع گونه های گیاهی درغرب منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1393؛ 16(3): 155-164. magiran.com/p1351120
Sara Abasi, Babak Pilevar, Seyed Mohsen Hosseini, Study of Plant Biodiversity in West of Oshtorankooh region, Lorestan, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2014; 16(3): 155-164. magiran.com/p1351120
سارا عباسی، بابک پیله ور، سیدمحسن حسینی، "تنوع گونه های گیاهی درغرب منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 16، شماره 3 (1393): 155-164. magiran.com/p1351120
Sara Abasi, Babak Pilevar, Seyed Mohsen Hosseini, "Study of Plant Biodiversity in West of Oshtorankooh region, Lorestan", Journal of Environmental Sciences and Technology 16, no.3 (2014): 155-164. magiran.com/p1351120
سارا عباسی، بابک پیله ور، سیدمحسن حسینی، (1393). 'تنوع گونه های گیاهی درغرب منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 16(3)، صص.155-164. magiran.com/p1351120
Sara Abasi, Babak Pilevar, Seyed Mohsen Hosseini, (2014). 'Study of Plant Biodiversity in West of Oshtorankooh region, Lorestan', Journal of Environmental Sciences and Technology, 16(3), pp.155-164. magiran.com/p1351120
سارا عباسی؛ بابک پیله ور؛ سیدمحسن حسینی. "تنوع گونه های گیاهی درغرب منطقه حفاظت شده اشترانکوه لرستان". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 16 ،3 ، 1393، 155-164. magiran.com/p1351120
Sara Abasi; Babak Pilevar; Seyed Mohsen Hosseini. "Study of Plant Biodiversity in West of Oshtorankooh region, Lorestan", Journal of Environmental Sciences and Technology, 16, 3, 2014, 155-164. magiran.com/p1351120
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال