ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حیدر ندریان، زهره رهایی، سیدسعید مظلومی محمودآباد، ولی بهره ور، زهرا خواجه، ساریسا نجفی، آذر طل ، (1393). بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و عوامل مستعد کننده آن در دانشجویان دختر شهر یزد:کاربرد برخی سازه های مدل پرسید، مجله علوم پزشکی رازی، 21(126)، 55-64. magiran.com/p1351223
Haidar Nadrian, Zohreh Rahaee, Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad, Valee Bahrevar, Zahra Khajeh, Sarisa Najafi, Azar Tol, (2014). Effects of educational intervention on promoting skin cancer preventive behaviors and its predisposing factors among female students in Yazd city: An application of some PRECEDE Model constructs, Razi Journal of Medical Sciences, 21(126), 55-64. magiran.com/p1351223
حیدر ندریان، زهره رهایی، سیدسعید مظلومی محمودآباد، ولی بهره ور، زهرا خواجه، ساریسا نجفی، آذر طل ، بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و عوامل مستعد کننده آن در دانشجویان دختر شهر یزد:کاربرد برخی سازه های مدل پرسید. مجله علوم پزشکی رازی، 1393؛ 21(126): 55-64. magiran.com/p1351223
Haidar Nadrian, Zohreh Rahaee, Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad, Valee Bahrevar, Zahra Khajeh, Sarisa Najafi, Azar Tol, Effects of educational intervention on promoting skin cancer preventive behaviors and its predisposing factors among female students in Yazd city: An application of some PRECEDE Model constructs, Razi Journal of Medical Sciences, 2014; 21(126): 55-64. magiran.com/p1351223
حیدر ندریان، زهره رهایی، سیدسعید مظلومی محمودآباد، ولی بهره ور، زهرا خواجه، ساریسا نجفی، آذر طل ، "بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و عوامل مستعد کننده آن در دانشجویان دختر شهر یزد:کاربرد برخی سازه های مدل پرسید"، مجله علوم پزشکی رازی 21، شماره 126 (1393): 55-64. magiran.com/p1351223
Haidar Nadrian, Zohreh Rahaee, Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad, Valee Bahrevar, Zahra Khajeh, Sarisa Najafi, Azar Tol, "Effects of educational intervention on promoting skin cancer preventive behaviors and its predisposing factors among female students in Yazd city: An application of some PRECEDE Model constructs", Razi Journal of Medical Sciences 21, no.126 (2014): 55-64. magiran.com/p1351223
حیدر ندریان، زهره رهایی، سیدسعید مظلومی محمودآباد، ولی بهره ور، زهرا خواجه، ساریسا نجفی، آذر طل ، (1393). 'بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و عوامل مستعد کننده آن در دانشجویان دختر شهر یزد:کاربرد برخی سازه های مدل پرسید'، مجله علوم پزشکی رازی، 21(126)، صص.55-64. magiran.com/p1351223
Haidar Nadrian, Zohreh Rahaee, Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad, Valee Bahrevar, Zahra Khajeh, Sarisa Najafi, Azar Tol, (2014). 'Effects of educational intervention on promoting skin cancer preventive behaviors and its predisposing factors among female students in Yazd city: An application of some PRECEDE Model constructs', Razi Journal of Medical Sciences, 21(126), pp.55-64. magiran.com/p1351223
حیدر ندریان؛ زهره رهایی؛ سیدسعید مظلومی محمودآباد؛ ولی بهره ور؛ زهرا خواجه؛ ساریسا نجفی؛ آذر طل . "بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست و عوامل مستعد کننده آن در دانشجویان دختر شهر یزد:کاربرد برخی سازه های مدل پرسید". مجله علوم پزشکی رازی، 21 ،126 ، 1393، 55-64. magiran.com/p1351223
Haidar Nadrian; Zohreh Rahaee; Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad; Valee Bahrevar; Zahra Khajeh; Sarisa Najafi; Azar Tol. "Effects of educational intervention on promoting skin cancer preventive behaviors and its predisposing factors among female students in Yazd city: An application of some PRECEDE Model constructs", Razi Journal of Medical Sciences, 21, 126, 2014, 55-64. magiran.com/p1351223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال