ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسد ایمانی، اعظم دبیریان، زهرا صفوی بیات، ابوالفضل پاینده، (1393). تاثیر اطلاع رسانی پرستار از طریق تلفن (تله نرسینگ) بر سطح اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه، مجله پژوهش پرستاری ایران، 9(35)، 22. magiran.com/p1351500
A. Imani, A. Dabirian, Z. Safavibiat, A. Payandeh, (2015). Examining the impact of nurse notification by phone (telenursing) on anxiety level of hospitalized patient's family in intensive care unit, Iranian Journal of Nursing Research, 9(35), 22. magiran.com/p1351500
اسد ایمانی، اعظم دبیریان، زهرا صفوی بیات، ابوالفضل پاینده، تاثیر اطلاع رسانی پرستار از طریق تلفن (تله نرسینگ) بر سطح اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1393؛ 9(35): 22. magiran.com/p1351500
A. Imani, A. Dabirian, Z. Safavibiat, A. Payandeh, Examining the impact of nurse notification by phone (telenursing) on anxiety level of hospitalized patient's family in intensive care unit, Iranian Journal of Nursing Research, 2015; 9(35): 22. magiran.com/p1351500
اسد ایمانی، اعظم دبیریان، زهرا صفوی بیات، ابوالفضل پاینده، "تاثیر اطلاع رسانی پرستار از طریق تلفن (تله نرسینگ) بر سطح اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه"، مجله پژوهش پرستاری ایران 9، شماره 35 (1393): 22. magiran.com/p1351500
A. Imani, A. Dabirian, Z. Safavibiat, A. Payandeh, "Examining the impact of nurse notification by phone (telenursing) on anxiety level of hospitalized patient's family in intensive care unit", Iranian Journal of Nursing Research 9, no.35 (2015): 22. magiran.com/p1351500
اسد ایمانی، اعظم دبیریان، زهرا صفوی بیات، ابوالفضل پاینده، (1393). 'تاثیر اطلاع رسانی پرستار از طریق تلفن (تله نرسینگ) بر سطح اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 9(35)، صص.22. magiran.com/p1351500
A. Imani, A. Dabirian, Z. Safavibiat, A. Payandeh, (2015). 'Examining the impact of nurse notification by phone (telenursing) on anxiety level of hospitalized patient's family in intensive care unit', Iranian Journal of Nursing Research, 9(35), pp.22. magiran.com/p1351500
اسد ایمانی؛ اعظم دبیریان؛ زهرا صفوی بیات؛ ابوالفضل پاینده. "تاثیر اطلاع رسانی پرستار از طریق تلفن (تله نرسینگ) بر سطح اضطراب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه". مجله پژوهش پرستاری ایران، 9 ،35 ، 1393، 22. magiran.com/p1351500
A. Imani; A. Dabirian; Z. Safavibiat; A. Payandeh. "Examining the impact of nurse notification by phone (telenursing) on anxiety level of hospitalized patient's family in intensive care unit", Iranian Journal of Nursing Research, 9, 35, 2015, 22. magiran.com/p1351500
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال