ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ابزری، احمد داداش پور، مهدی خلیلی بندپی، حمید جمشیدی، (1393). ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی، مجله مدیریت تولید و عملیات، 5(2)، 75-92. magiran.com/p1351559
Mehdi Abzari, Ahmad Dadashpor, Mehdi Khalili, Hamid Jamshidi, (2015). A Single Period Multi Objective Mathematical Model for Portfolio, journal of Production and Operations Management, 5(2), 75-92. magiran.com/p1351559
مهدی ابزری، احمد داداش پور، مهدی خلیلی بندپی، حمید جمشیدی، ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی. مجله مدیریت تولید و عملیات، 1393؛ 5(2): 75-92. magiran.com/p1351559
Mehdi Abzari, Ahmad Dadashpor, Mehdi Khalili, Hamid Jamshidi, A Single Period Multi Objective Mathematical Model for Portfolio, journal of Production and Operations Management, 2015; 5(2): 75-92. magiran.com/p1351559
مهدی ابزری، احمد داداش پور، مهدی خلیلی بندپی، حمید جمشیدی، "ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی"، مجله مدیریت تولید و عملیات 5، شماره 2 (1393): 75-92. magiran.com/p1351559
Mehdi Abzari, Ahmad Dadashpor, Mehdi Khalili, Hamid Jamshidi, "A Single Period Multi Objective Mathematical Model for Portfolio", journal of Production and Operations Management 5, no.2 (2015): 75-92. magiran.com/p1351559
مهدی ابزری، احمد داداش پور، مهدی خلیلی بندپی، حمید جمشیدی، (1393). 'ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی'، مجله مدیریت تولید و عملیات، 5(2)، صص.75-92. magiran.com/p1351559
Mehdi Abzari, Ahmad Dadashpor, Mehdi Khalili, Hamid Jamshidi, (2015). 'A Single Period Multi Objective Mathematical Model for Portfolio', journal of Production and Operations Management, 5(2), pp.75-92. magiran.com/p1351559
مهدی ابزری؛ احمد داداش پور؛ مهدی خلیلی بندپی؛ حمید جمشیدی. "ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی". مجله مدیریت تولید و عملیات، 5 ،2 ، 1393، 75-92. magiran.com/p1351559
Mehdi Abzari; Ahmad Dadashpor; Mehdi Khalili; Hamid Jamshidi. "A Single Period Multi Objective Mathematical Model for Portfolio", journal of Production and Operations Management, 5, 2, 2015, 75-92. magiran.com/p1351559
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال