ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رباب شیخ پور، جواد محیطی اردکانی، (1393). تاثیر هورمون پروژسترون بر میزان پروتئین p53 در رده سلولی T47D سرطان پستان، مجله پزشکی ارومیه، 25(10)، 954-960. magiran.com/p1352636
Robab Sheikhpour, Javad Mohiti Ardekani, (2015). THE EFFECT OF PROGESTERONE ON P53 PROTEIN IN T47D CELL LINE, Urmia Medical Journal, 25(10), 954-960. magiran.com/p1352636
رباب شیخ پور، جواد محیطی اردکانی، تاثیر هورمون پروژسترون بر میزان پروتئین p53 در رده سلولی T47D سرطان پستان. مجله پزشکی ارومیه، 1393؛ 25(10): 954-960. magiran.com/p1352636
Robab Sheikhpour, Javad Mohiti Ardekani, THE EFFECT OF PROGESTERONE ON P53 PROTEIN IN T47D CELL LINE, Urmia Medical Journal, 2015; 25(10): 954-960. magiran.com/p1352636
رباب شیخ پور، جواد محیطی اردکانی، "تاثیر هورمون پروژسترون بر میزان پروتئین p53 در رده سلولی T47D سرطان پستان"، مجله پزشکی ارومیه 25، شماره 10 (1393): 954-960. magiran.com/p1352636
Robab Sheikhpour, Javad Mohiti Ardekani, "THE EFFECT OF PROGESTERONE ON P53 PROTEIN IN T47D CELL LINE", Urmia Medical Journal 25, no.10 (2015): 954-960. magiran.com/p1352636
رباب شیخ پور، جواد محیطی اردکانی، (1393). 'تاثیر هورمون پروژسترون بر میزان پروتئین p53 در رده سلولی T47D سرطان پستان'، مجله پزشکی ارومیه، 25(10)، صص.954-960. magiran.com/p1352636
Robab Sheikhpour, Javad Mohiti Ardekani, (2015). 'THE EFFECT OF PROGESTERONE ON P53 PROTEIN IN T47D CELL LINE', Urmia Medical Journal, 25(10), pp.954-960. magiran.com/p1352636
رباب شیخ پور؛ جواد محیطی اردکانی. "تاثیر هورمون پروژسترون بر میزان پروتئین p53 در رده سلولی T47D سرطان پستان". مجله پزشکی ارومیه، 25 ،10 ، 1393، 954-960. magiran.com/p1352636
Robab Sheikhpour; Javad Mohiti Ardekani. "THE EFFECT OF PROGESTERONE ON P53 PROTEIN IN T47D CELL LINE", Urmia Medical Journal, 25, 10, 2015, 954-960. magiran.com/p1352636
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال