ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین صفایی، زهرا لامع، (1393). قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و کاربرد آن در مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)، پژوهشنامه متین، 16(64)، 87-109. magiran.com/p1352652
Seyed Hossein Safai, Zahra Lame', (2014). Rule of Invalidity of Entire Contract Due to Breach of Its Content and Its Application to Marriage Portion with Special Reference to Imam Khomeini's Viewpoints, Matin, 16(64), 87-109. magiran.com/p1352652
سید حسین صفایی، زهرا لامع، قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و کاربرد آن در مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س). پژوهشنامه متین، 1393؛ 16(64): 87-109. magiran.com/p1352652
Seyed Hossein Safai, Zahra Lame', Rule of Invalidity of Entire Contract Due to Breach of Its Content and Its Application to Marriage Portion with Special Reference to Imam Khomeini's Viewpoints, Matin, 2014; 16(64): 87-109. magiran.com/p1352652
سید حسین صفایی، زهرا لامع، "قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و کاربرد آن در مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)"، پژوهشنامه متین 16، شماره 64 (1393): 87-109. magiran.com/p1352652
Seyed Hossein Safai, Zahra Lame', "Rule of Invalidity of Entire Contract Due to Breach of Its Content and Its Application to Marriage Portion with Special Reference to Imam Khomeini's Viewpoints", Matin 16, no.64 (2014): 87-109. magiran.com/p1352652
سید حسین صفایی، زهرا لامع، (1393). 'قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و کاربرد آن در مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)'، پژوهشنامه متین، 16(64)، صص.87-109. magiran.com/p1352652
Seyed Hossein Safai, Zahra Lame', (2014). 'Rule of Invalidity of Entire Contract Due to Breach of Its Content and Its Application to Marriage Portion with Special Reference to Imam Khomeini's Viewpoints', Matin, 16(64), pp.87-109. magiran.com/p1352652
سید حسین صفایی؛ زهرا لامع. "قاعده فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» و کاربرد آن در مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)". پژوهشنامه متین، 16 ،64 ، 1393، 87-109. magiran.com/p1352652
Seyed Hossein Safai; Zahra Lame'. "Rule of Invalidity of Entire Contract Due to Breach of Its Content and Its Application to Marriage Portion with Special Reference to Imam Khomeini's Viewpoints", Matin, 16, 64, 2014, 87-109. magiran.com/p1352652
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال