ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین متقی، مصیب قره بیگی، (1393). واکاوی گفتمان ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران از نظرگاه نظریه سازه انگاری، پژوهشنامه متین، 16(64)، 131-151. magiran.com/p1352655
Afshin Motaqi, Mosayeb Qarabeigi, (2014). A Restudy of the Geopolitical Discourse of the Islamic Revolution of Iran in Constructional Theoretical Perspective, Matin, 16(64), 131-151. magiran.com/p1352655
افشین متقی، مصیب قره بیگی، واکاوی گفتمان ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران از نظرگاه نظریه سازه انگاری. پژوهشنامه متین، 1393؛ 16(64): 131-151. magiran.com/p1352655
Afshin Motaqi, Mosayeb Qarabeigi, A Restudy of the Geopolitical Discourse of the Islamic Revolution of Iran in Constructional Theoretical Perspective, Matin, 2014; 16(64): 131-151. magiran.com/p1352655
افشین متقی، مصیب قره بیگی، "واکاوی گفتمان ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران از نظرگاه نظریه سازه انگاری"، پژوهشنامه متین 16، شماره 64 (1393): 131-151. magiran.com/p1352655
Afshin Motaqi, Mosayeb Qarabeigi, "A Restudy of the Geopolitical Discourse of the Islamic Revolution of Iran in Constructional Theoretical Perspective", Matin 16, no.64 (2014): 131-151. magiran.com/p1352655
افشین متقی، مصیب قره بیگی، (1393). 'واکاوی گفتمان ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران از نظرگاه نظریه سازه انگاری'، پژوهشنامه متین، 16(64)، صص.131-151. magiran.com/p1352655
Afshin Motaqi, Mosayeb Qarabeigi, (2014). 'A Restudy of the Geopolitical Discourse of the Islamic Revolution of Iran in Constructional Theoretical Perspective', Matin, 16(64), pp.131-151. magiran.com/p1352655
افشین متقی؛ مصیب قره بیگی. "واکاوی گفتمان ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران از نظرگاه نظریه سازه انگاری". پژوهشنامه متین، 16 ،64 ، 1393، 131-151. magiran.com/p1352655
Afshin Motaqi; Mosayeb Qarabeigi. "A Restudy of the Geopolitical Discourse of the Islamic Revolution of Iran in Constructional Theoretical Perspective", Matin, 16, 64, 2014, 131-151. magiran.com/p1352655
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال