ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید نظری توکلی، زهره نیک عمل، (1393). مبانی مشروعیت قصاص تمام افراد شرکت کننده در قتل یک نفر: مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)، پژوهشنامه متین، 16(64)، 153-179. magiran.com/p1352656
Saeed Nazari Tavakoli, Zohreh Nik Amal, (2014). Fundamentals of Legitimacy of Retaliation of all Culprits in Murder of an Individual: A comparative Study of Jurisprudence of Islamic Schools of Thought, with Special Reference to Imam Khomeini's Viewpoints, Matin, 16(64), 153-179. magiran.com/p1352656
سعید نظری توکلی، زهره نیک عمل، مبانی مشروعیت قصاص تمام افراد شرکت کننده در قتل یک نفر: مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س). پژوهشنامه متین، 1393؛ 16(64): 153-179. magiran.com/p1352656
Saeed Nazari Tavakoli, Zohreh Nik Amal, Fundamentals of Legitimacy of Retaliation of all Culprits in Murder of an Individual: A comparative Study of Jurisprudence of Islamic Schools of Thought, with Special Reference to Imam Khomeini's Viewpoints, Matin, 2014; 16(64): 153-179. magiran.com/p1352656
سعید نظری توکلی، زهره نیک عمل، "مبانی مشروعیت قصاص تمام افراد شرکت کننده در قتل یک نفر: مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)"، پژوهشنامه متین 16، شماره 64 (1393): 153-179. magiran.com/p1352656
Saeed Nazari Tavakoli, Zohreh Nik Amal, "Fundamentals of Legitimacy of Retaliation of all Culprits in Murder of an Individual: A comparative Study of Jurisprudence of Islamic Schools of Thought, with Special Reference to Imam Khomeini's Viewpoints", Matin 16, no.64 (2014): 153-179. magiran.com/p1352656
سعید نظری توکلی، زهره نیک عمل، (1393). 'مبانی مشروعیت قصاص تمام افراد شرکت کننده در قتل یک نفر: مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)'، پژوهشنامه متین، 16(64)، صص.153-179. magiran.com/p1352656
Saeed Nazari Tavakoli, Zohreh Nik Amal, (2014). 'Fundamentals of Legitimacy of Retaliation of all Culprits in Murder of an Individual: A comparative Study of Jurisprudence of Islamic Schools of Thought, with Special Reference to Imam Khomeini's Viewpoints', Matin, 16(64), pp.153-179. magiran.com/p1352656
سعید نظری توکلی؛ زهره نیک عمل. "مبانی مشروعیت قصاص تمام افراد شرکت کننده در قتل یک نفر: مطالعه تطبیقی فقه مذاهب اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)". پژوهشنامه متین، 16 ،64 ، 1393، 153-179. magiran.com/p1352656
Saeed Nazari Tavakoli; Zohreh Nik Amal. "Fundamentals of Legitimacy of Retaliation of all Culprits in Murder of an Individual: A comparative Study of Jurisprudence of Islamic Schools of Thought, with Special Reference to Imam Khomeini's Viewpoints", Matin, 16, 64, 2014, 153-179. magiran.com/p1352656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال