ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی طیب نیا، حسین امیری، فاطمه راویشی، (1393). مقایسه منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید با الگوهای سری زمانی در پیش بینی تورم، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 18(123)، 3-26. magiran.com/p1353584
Ali Taiebnia , Hossein Amiri, Fatemeh Ravishi, (2015). The New Keynesian Phillips Curve and Forecasting Inflation, The Journal of Planning and Budgeting, 18(123), 3-26. magiran.com/p1353584
علی طیب نیا، حسین امیری، فاطمه راویشی، مقایسه منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید با الگوهای سری زمانی در پیش بینی تورم. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 1393؛ 18(123): 3-26. magiran.com/p1353584
Ali Taiebnia , Hossein Amiri, Fatemeh Ravishi, The New Keynesian Phillips Curve and Forecasting Inflation, The Journal of Planning and Budgeting, 2015; 18(123): 3-26. magiran.com/p1353584
علی طیب نیا، حسین امیری، فاطمه راویشی، "مقایسه منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید با الگوهای سری زمانی در پیش بینی تورم"، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه 18، شماره 123 (1393): 3-26. magiran.com/p1353584
Ali Taiebnia , Hossein Amiri, Fatemeh Ravishi, "The New Keynesian Phillips Curve and Forecasting Inflation", The Journal of Planning and Budgeting 18, no.123 (2015): 3-26. magiran.com/p1353584
علی طیب نیا، حسین امیری، فاطمه راویشی، (1393). 'مقایسه منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید با الگوهای سری زمانی در پیش بینی تورم'، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 18(123)، صص.3-26. magiran.com/p1353584
Ali Taiebnia , Hossein Amiri, Fatemeh Ravishi, (2015). 'The New Keynesian Phillips Curve and Forecasting Inflation', The Journal of Planning and Budgeting, 18(123), pp.3-26. magiran.com/p1353584
علی طیب نیا؛ حسین امیری؛ فاطمه راویشی. "مقایسه منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید با الگوهای سری زمانی در پیش بینی تورم". فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 18 ،123 ، 1393، 3-26. magiran.com/p1353584
Ali Taiebnia ; Hossein Amiri; Fatemeh Ravishi. "The New Keynesian Phillips Curve and Forecasting Inflation", The Journal of Planning and Budgeting, 18, 123, 2015, 3-26. magiran.com/p1353584
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال