ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه محمدی کردخیلی، ریحانه آهنگرپروین، سید وهاب عزیزی، فاطمه ایوبی، زهرا تقی پور، علی شمسی زاده، سید محمد موذنی، رضا گوجانی، مریم نعمتی، عبدالله جعفرزاده، (1393). بررسی تاثیر ویتامین D3 و عصاره زنجبیل بر علایم بالینی و شدت التهاب در بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13(8)، 683-694. magiran.com/p1356748
M. Mohammadi, Kordkhayli, R. Ahangar Parvin, S.V. Azizi, F. Ayobi, Z. Taghipour, Ali Shamsizadeh, M. Moazeni, R. Goujani, M. Nemati, A. Jafarzadeh, (2014). Evaluation of the Effect of Vitamin D3 and Ginger Extract on the Clinical Symptoms and the Severity of Inflammation in EAE, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 13(8), 683-694. magiran.com/p1356748
مرضیه محمدی کردخیلی، ریحانه آهنگرپروین، سید وهاب عزیزی، فاطمه ایوبی، زهرا تقی پور، علی شمسی زاده، سید محمد موذنی، رضا گوجانی، مریم نعمتی، عبدالله جعفرزاده، بررسی تاثیر ویتامین D3 و عصاره زنجبیل بر علایم بالینی و شدت التهاب در بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1393؛ 13(8): 683-694. magiran.com/p1356748
M. Mohammadi, Kordkhayli, R. Ahangar Parvin, S.V. Azizi, F. Ayobi, Z. Taghipour, Ali Shamsizadeh, M. Moazeni, R. Goujani, M. Nemati, A. Jafarzadeh, Evaluation of the Effect of Vitamin D3 and Ginger Extract on the Clinical Symptoms and the Severity of Inflammation in EAE, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2014; 13(8): 683-694. magiran.com/p1356748
مرضیه محمدی کردخیلی، ریحانه آهنگرپروین، سید وهاب عزیزی، فاطمه ایوبی، زهرا تقی پور، علی شمسی زاده، سید محمد موذنی، رضا گوجانی، مریم نعمتی، عبدالله جعفرزاده، "بررسی تاثیر ویتامین D3 و عصاره زنجبیل بر علایم بالینی و شدت التهاب در بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 13، شماره 8 (1393): 683-694. magiran.com/p1356748
M. Mohammadi, Kordkhayli, R. Ahangar Parvin, S.V. Azizi, F. Ayobi, Z. Taghipour, Ali Shamsizadeh, M. Moazeni, R. Goujani, M. Nemati, A. Jafarzadeh, "Evaluation of the Effect of Vitamin D3 and Ginger Extract on the Clinical Symptoms and the Severity of Inflammation in EAE", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 13, no.8 (2014): 683-694. magiran.com/p1356748
مرضیه محمدی کردخیلی، ریحانه آهنگرپروین، سید وهاب عزیزی، فاطمه ایوبی، زهرا تقی پور، علی شمسی زاده، سید محمد موذنی، رضا گوجانی، مریم نعمتی، عبدالله جعفرزاده، (1393). 'بررسی تاثیر ویتامین D3 و عصاره زنجبیل بر علایم بالینی و شدت التهاب در بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13(8)، صص.683-694. magiran.com/p1356748
M. Mohammadi, Kordkhayli, R. Ahangar Parvin, S.V. Azizi, F. Ayobi, Z. Taghipour, Ali Shamsizadeh, M. Moazeni, R. Goujani, M. Nemati, A. Jafarzadeh, (2014). 'Evaluation of the Effect of Vitamin D3 and Ginger Extract on the Clinical Symptoms and the Severity of Inflammation in EAE', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 13(8), pp.683-694. magiran.com/p1356748
مرضیه محمدی کردخیلی؛ ریحانه آهنگرپروین؛ سید وهاب عزیزی؛ فاطمه ایوبی؛ زهرا تقی پور؛ علی شمسی زاده؛ سید محمد موذنی؛ رضا گوجانی؛ مریم نعمتی؛ عبدالله جعفرزاده. "بررسی تاثیر ویتامین D3 و عصاره زنجبیل بر علایم بالینی و شدت التهاب در بیماری آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13 ،8 ، 1393، 683-694. magiran.com/p1356748
M. Mohammadi; Kordkhayli; R. Ahangar Parvin; S.V. Azizi; F. Ayobi; Z. Taghipour; Ali Shamsizadeh; M. Moazeni; R. Goujani; M. Nemati; A. Jafarzadeh. "Evaluation of the Effect of Vitamin D3 and Ginger Extract on the Clinical Symptoms and the Severity of Inflammation in EAE", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 13, 8, 2014, 683-694. magiran.com/p1356748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال