ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد محسن تقوی، مهدی شریعتی کوهبنانی، احمد شبانی زاده، زهرا تقی پور، حمیدرضا جعفری نوه، (1393). بررسی اثر نیکوتین در دوران بارداری و شیردهی بر تغییر بیان لامینین آلفا-5 غشاء پایه در لوله های پیچیده دور و جمع کننده ادرار در موش، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13(6)، 509-522. magiran.com/p1356795
M.M. Taghavi, M. Shariati Kohbanani, A. Shabanizadeh, Z. Taghipour, H.R. Jafari Naveh, (2014). Effects of Maternal Nicotine Exposure on Laminin Αlpha 5 Expression Change of the Basal Membrane in the Distal Convoluted and Collecting Tubules in Mice, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 13(6), 509-522. magiran.com/p1356795
محمد محسن تقوی، مهدی شریعتی کوهبنانی، احمد شبانی زاده، زهرا تقی پور، حمیدرضا جعفری نوه، بررسی اثر نیکوتین در دوران بارداری و شیردهی بر تغییر بیان لامینین آلفا-5 غشاء پایه در لوله های پیچیده دور و جمع کننده ادرار در موش. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1393؛ 13(6): 509-522. magiran.com/p1356795
M.M. Taghavi, M. Shariati Kohbanani, A. Shabanizadeh, Z. Taghipour, H.R. Jafari Naveh, Effects of Maternal Nicotine Exposure on Laminin Αlpha 5 Expression Change of the Basal Membrane in the Distal Convoluted and Collecting Tubules in Mice, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2014; 13(6): 509-522. magiran.com/p1356795
محمد محسن تقوی، مهدی شریعتی کوهبنانی، احمد شبانی زاده، زهرا تقی پور، حمیدرضا جعفری نوه، "بررسی اثر نیکوتین در دوران بارداری و شیردهی بر تغییر بیان لامینین آلفا-5 غشاء پایه در لوله های پیچیده دور و جمع کننده ادرار در موش"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 13، شماره 6 (1393): 509-522. magiran.com/p1356795
M.M. Taghavi, M. Shariati Kohbanani, A. Shabanizadeh, Z. Taghipour, H.R. Jafari Naveh, "Effects of Maternal Nicotine Exposure on Laminin Αlpha 5 Expression Change of the Basal Membrane in the Distal Convoluted and Collecting Tubules in Mice", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 13, no.6 (2014): 509-522. magiran.com/p1356795
محمد محسن تقوی، مهدی شریعتی کوهبنانی، احمد شبانی زاده، زهرا تقی پور، حمیدرضا جعفری نوه، (1393). 'بررسی اثر نیکوتین در دوران بارداری و شیردهی بر تغییر بیان لامینین آلفا-5 غشاء پایه در لوله های پیچیده دور و جمع کننده ادرار در موش'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13(6)، صص.509-522. magiran.com/p1356795
M.M. Taghavi, M. Shariati Kohbanani, A. Shabanizadeh, Z. Taghipour, H.R. Jafari Naveh, (2014). 'Effects of Maternal Nicotine Exposure on Laminin Αlpha 5 Expression Change of the Basal Membrane in the Distal Convoluted and Collecting Tubules in Mice', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 13(6), pp.509-522. magiran.com/p1356795
محمد محسن تقوی؛ مهدی شریعتی کوهبنانی؛ احمد شبانی زاده؛ زهرا تقی پور؛ حمیدرضا جعفری نوه. "بررسی اثر نیکوتین در دوران بارداری و شیردهی بر تغییر بیان لامینین آلفا-5 غشاء پایه در لوله های پیچیده دور و جمع کننده ادرار در موش". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 13 ،6 ، 1393، 509-522. magiran.com/p1356795
M.M. Taghavi; M. Shariati Kohbanani; A. Shabanizadeh; Z. Taghipour; H.R. Jafari Naveh. "Effects of Maternal Nicotine Exposure on Laminin Αlpha 5 Expression Change of the Basal Membrane in the Distal Convoluted and Collecting Tubules in Mice", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 13, 6, 2014, 509-522. magiran.com/p1356795
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال