ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه جعفری، نسترن هاشمی، منیره رئیسی، (1393). بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی بر تغییرات فشار خون، وزن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، 13-19. magiran.com/p1356800
Fatemeh Jafari, Nastaran Hashemi, Monireh Reisi, (2015). The effect of diet training on variations in blood pressure, weight, and some biochemical factors in hemodialysis patients: a clinical trial, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), 13-19. magiran.com/p1356800
فاطمه جعفری، نسترن هاشمی، منیره رئیسی، بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی بر تغییرات فشار خون، وزن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1393؛ 3(4): 13-19. magiran.com/p1356800
Fatemeh Jafari, Nastaran Hashemi, Monireh Reisi, The effect of diet training on variations in blood pressure, weight, and some biochemical factors in hemodialysis patients: a clinical trial, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2015; 3(4): 13-19. magiran.com/p1356800
فاطمه جعفری، نسترن هاشمی، منیره رئیسی، "بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی بر تغییرات فشار خون، وزن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 3، شماره 4 (1393): 13-19. magiran.com/p1356800
Fatemeh Jafari, Nastaran Hashemi, Monireh Reisi, "The effect of diet training on variations in blood pressure, weight, and some biochemical factors in hemodialysis patients: a clinical trial", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 3, no.4 (2015): 13-19. magiran.com/p1356800
فاطمه جعفری، نسترن هاشمی، منیره رئیسی، (1393). 'بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی بر تغییرات فشار خون، وزن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، صص.13-19. magiran.com/p1356800
Fatemeh Jafari, Nastaran Hashemi, Monireh Reisi, (2015). 'The effect of diet training on variations in blood pressure, weight, and some biochemical factors in hemodialysis patients: a clinical trial', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), pp.13-19. magiran.com/p1356800
فاطمه جعفری؛ نسترن هاشمی؛ منیره رئیسی. "بررسی تاثیر آموزش رژیم غذایی بر تغییرات فشار خون، وزن و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون در بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3 ،4 ، 1393، 13-19. magiran.com/p1356800
Fatemeh Jafari; Nastaran Hashemi; Monireh Reisi. "The effect of diet training on variations in blood pressure, weight, and some biochemical factors in hemodialysis patients: a clinical trial", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3, 4, 2015, 13-19. magiran.com/p1356800
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال