ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم علی افسری ممقانی، یوسف سلیمانی کیوی، پریوش طلعتی، فهیمه جلالی، معصومه پور ایران، لیلا عطایی، (1393). بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل مبتلا به کمردرد مزمن در بیمارستان های آموزشی درمانی تبریز در سال 1392، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، 20-27. magiran.com/p1356801
Ebrahim Aliafsari Mamaghani, Yosef Soleimani Kiwi, Parivash Talati, Fahime Jalali, Masome Pour Iran, Leyla Atai, (2015). Assessing quality of life in nurses with chronic low back pain working in educational hospitals in Tabriz, 2013, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), 20-27. magiran.com/p1356801
ابراهیم علی افسری ممقانی، یوسف سلیمانی کیوی، پریوش طلعتی، فهیمه جلالی، معصومه پور ایران، لیلا عطایی، بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل مبتلا به کمردرد مزمن در بیمارستان های آموزشی درمانی تبریز در سال 1392. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1393؛ 3(4): 20-27. magiran.com/p1356801
Ebrahim Aliafsari Mamaghani, Yosef Soleimani Kiwi, Parivash Talati, Fahime Jalali, Masome Pour Iran, Leyla Atai, Assessing quality of life in nurses with chronic low back pain working in educational hospitals in Tabriz, 2013, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2015; 3(4): 20-27. magiran.com/p1356801
ابراهیم علی افسری ممقانی، یوسف سلیمانی کیوی، پریوش طلعتی، فهیمه جلالی، معصومه پور ایران، لیلا عطایی، "بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل مبتلا به کمردرد مزمن در بیمارستان های آموزشی درمانی تبریز در سال 1392"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 3، شماره 4 (1393): 20-27. magiran.com/p1356801
Ebrahim Aliafsari Mamaghani, Yosef Soleimani Kiwi, Parivash Talati, Fahime Jalali, Masome Pour Iran, Leyla Atai, "Assessing quality of life in nurses with chronic low back pain working in educational hospitals in Tabriz, 2013", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 3, no.4 (2015): 20-27. magiran.com/p1356801
ابراهیم علی افسری ممقانی، یوسف سلیمانی کیوی، پریوش طلعتی، فهیمه جلالی، معصومه پور ایران، لیلا عطایی، (1393). 'بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل مبتلا به کمردرد مزمن در بیمارستان های آموزشی درمانی تبریز در سال 1392'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، صص.20-27. magiran.com/p1356801
Ebrahim Aliafsari Mamaghani, Yosef Soleimani Kiwi, Parivash Talati, Fahime Jalali, Masome Pour Iran, Leyla Atai, (2015). 'Assessing quality of life in nurses with chronic low back pain working in educational hospitals in Tabriz, 2013', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), pp.20-27. magiran.com/p1356801
ابراهیم علی افسری ممقانی؛ یوسف سلیمانی کیوی؛ پریوش طلعتی؛ فهیمه جلالی؛ معصومه پور ایران؛ لیلا عطایی. "بررسی کیفیت زندگی پرستاران شاغل مبتلا به کمردرد مزمن در بیمارستان های آموزشی درمانی تبریز در سال 1392". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3 ،4 ، 1393، 20-27. magiran.com/p1356801
Ebrahim Aliafsari Mamaghani; Yosef Soleimani Kiwi; Parivash Talati; Fahime Jalali; Masome Pour Iran; Leyla Atai. "Assessing quality of life in nurses with chronic low back pain working in educational hospitals in Tabriz, 2013", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3, 4, 2015, 20-27. magiran.com/p1356801
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال