ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی صادقی، حسین ابراهیمی، میلاد بازقلعه، (1393). ارتباط توانمندی با ابعاد کیفیت زندگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان شاهرود، 1392، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، 29-38. magiran.com/p1356802
Mahdi Sadeghi, Hossein Ebrahimi, Milad Bazghaleh, (2015). Relationship between empowerment with dimensions of quality of life and some related factors in patients with type 2 diabetes in the Shahroud city, 2013, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), 29-38. magiran.com/p1356802
مهدی صادقی، حسین ابراهیمی، میلاد بازقلعه، ارتباط توانمندی با ابعاد کیفیت زندگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان شاهرود، 1392. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1393؛ 3(4): 29-38. magiran.com/p1356802
Mahdi Sadeghi, Hossein Ebrahimi, Milad Bazghaleh, Relationship between empowerment with dimensions of quality of life and some related factors in patients with type 2 diabetes in the Shahroud city, 2013, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2015; 3(4): 29-38. magiran.com/p1356802
مهدی صادقی، حسین ابراهیمی، میلاد بازقلعه، "ارتباط توانمندی با ابعاد کیفیت زندگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان شاهرود، 1392"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 3، شماره 4 (1393): 29-38. magiran.com/p1356802
Mahdi Sadeghi, Hossein Ebrahimi, Milad Bazghaleh, "Relationship between empowerment with dimensions of quality of life and some related factors in patients with type 2 diabetes in the Shahroud city, 2013", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 3, no.4 (2015): 29-38. magiran.com/p1356802
مهدی صادقی، حسین ابراهیمی، میلاد بازقلعه، (1393). 'ارتباط توانمندی با ابعاد کیفیت زندگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان شاهرود، 1392'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، صص.29-38. magiran.com/p1356802
Mahdi Sadeghi, Hossein Ebrahimi, Milad Bazghaleh, (2015). 'Relationship between empowerment with dimensions of quality of life and some related factors in patients with type 2 diabetes in the Shahroud city, 2013', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), pp.29-38. magiran.com/p1356802
مهدی صادقی؛ حسین ابراهیمی؛ میلاد بازقلعه. "ارتباط توانمندی با ابعاد کیفیت زندگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در شهرستان شاهرود، 1392". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3 ،4 ، 1393، 29-38. magiran.com/p1356802
Mahdi Sadeghi; Hossein Ebrahimi; Milad Bazghaleh. "Relationship between empowerment with dimensions of quality of life and some related factors in patients with type 2 diabetes in the Shahroud city, 2013", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3, 4, 2015, 29-38. magiran.com/p1356802
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال