ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسر سعید، زینب تابانژاد، بتول نحریر، عباس عبادی، هادی خوشاب، سعید باباجانی، (1393). بررسی ارتباط میان درگیری شغلی با ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران بیمارستان های منتخب تهران و کرمان در سال 1392، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، 39-46. magiran.com/p1356814
Yaser Saeed, Zeinab Tabanejad, Batoul Nehrir, Abbas Ebadi, Hadi Khoshab, Saeid Babajani, (2015). The relationship between job involvement and demographic characteristics in nurses in hospitals of Tehran and Kerman in 2013, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), 39-46. magiran.com/p1356814
یاسر سعید، زینب تابانژاد، بتول نحریر، عباس عبادی، هادی خوشاب، سعید باباجانی، بررسی ارتباط میان درگیری شغلی با ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران بیمارستان های منتخب تهران و کرمان در سال 1392. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1393؛ 3(4): 39-46. magiran.com/p1356814
Yaser Saeed, Zeinab Tabanejad, Batoul Nehrir, Abbas Ebadi, Hadi Khoshab, Saeid Babajani, The relationship between job involvement and demographic characteristics in nurses in hospitals of Tehran and Kerman in 2013, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2015; 3(4): 39-46. magiran.com/p1356814
یاسر سعید، زینب تابانژاد، بتول نحریر، عباس عبادی، هادی خوشاب، سعید باباجانی، "بررسی ارتباط میان درگیری شغلی با ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران بیمارستان های منتخب تهران و کرمان در سال 1392"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 3، شماره 4 (1393): 39-46. magiran.com/p1356814
Yaser Saeed, Zeinab Tabanejad, Batoul Nehrir, Abbas Ebadi, Hadi Khoshab, Saeid Babajani, "The relationship between job involvement and demographic characteristics in nurses in hospitals of Tehran and Kerman in 2013", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 3, no.4 (2015): 39-46. magiran.com/p1356814
یاسر سعید، زینب تابانژاد، بتول نحریر، عباس عبادی، هادی خوشاب، سعید باباجانی، (1393). 'بررسی ارتباط میان درگیری شغلی با ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران بیمارستان های منتخب تهران و کرمان در سال 1392'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، صص.39-46. magiran.com/p1356814
Yaser Saeed, Zeinab Tabanejad, Batoul Nehrir, Abbas Ebadi, Hadi Khoshab, Saeid Babajani, (2015). 'The relationship between job involvement and demographic characteristics in nurses in hospitals of Tehran and Kerman in 2013', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), pp.39-46. magiran.com/p1356814
یاسر سعید؛ زینب تابانژاد؛ بتول نحریر؛ عباس عبادی؛ هادی خوشاب؛ سعید باباجانی. "بررسی ارتباط میان درگیری شغلی با ویژگی های جمعیت شناختی در پرستاران بیمارستان های منتخب تهران و کرمان در سال 1392". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3 ،4 ، 1393، 39-46. magiran.com/p1356814
Yaser Saeed; Zeinab Tabanejad; Batoul Nehrir; Abbas Ebadi; Hadi Khoshab; Saeid Babajani. "The relationship between job involvement and demographic characteristics in nurses in hospitals of Tehran and Kerman in 2013", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3, 4, 2015, 39-46. magiran.com/p1356814
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال