ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم بهرامی، محمدعلی سلیمانی، یونگ هواک چان، رضا مسعودی، لیلی ربیعی، (1393). مطالعه برخی تعیین کننده های وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در قزوین، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، 56-64. magiran.com/p1356822
Nasim Bahrami, Mohammad Ali Soleimani, Yong Hoan Chan, Reza Masoudi, Leyla Rabiei, (2015). Study of Some Determinants of Birth weight in Qazvin, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), 56-64. magiran.com/p1356822
نسیم بهرامی، محمدعلی سلیمانی، یونگ هواک چان، رضا مسعودی، لیلی ربیعی، مطالعه برخی تعیین کننده های وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در قزوین. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1393؛ 3(4): 56-64. magiran.com/p1356822
Nasim Bahrami, Mohammad Ali Soleimani, Yong Hoan Chan, Reza Masoudi, Leyla Rabiei, Study of Some Determinants of Birth weight in Qazvin, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2015; 3(4): 56-64. magiran.com/p1356822
نسیم بهرامی، محمدعلی سلیمانی، یونگ هواک چان، رضا مسعودی، لیلی ربیعی، "مطالعه برخی تعیین کننده های وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در قزوین"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 3، شماره 4 (1393): 56-64. magiran.com/p1356822
Nasim Bahrami, Mohammad Ali Soleimani, Yong Hoan Chan, Reza Masoudi, Leyla Rabiei, "Study of Some Determinants of Birth weight in Qazvin", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 3, no.4 (2015): 56-64. magiran.com/p1356822
نسیم بهرامی، محمدعلی سلیمانی، یونگ هواک چان، رضا مسعودی، لیلی ربیعی، (1393). 'مطالعه برخی تعیین کننده های وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در قزوین'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، صص.56-64. magiran.com/p1356822
Nasim Bahrami, Mohammad Ali Soleimani, Yong Hoan Chan, Reza Masoudi, Leyla Rabiei, (2015). 'Study of Some Determinants of Birth weight in Qazvin', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), pp.56-64. magiran.com/p1356822
نسیم بهرامی؛ محمدعلی سلیمانی؛ یونگ هواک چان؛ رضا مسعودی؛ لیلی ربیعی. "مطالعه برخی تعیین کننده های وزن هنگام تولد در نوزادان متولد شده در قزوین". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3 ،4 ، 1393، 56-64. magiran.com/p1356822
Nasim Bahrami; Mohammad Ali Soleimani; Yong Hoan Chan; Reza Masoudi; Leyla Rabiei. "Study of Some Determinants of Birth weight in Qazvin", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3, 4, 2015, 56-64. magiran.com/p1356822
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال