ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه گودرزی، حیدرعلی عابدی، کوروش زارع، فضل الله احمدی، (1393). تجارب و چالش های مراقبتی خانواده های دارای بیمار در وضعیت نباتی، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، 65-79. magiran.com/p1356827
Fateme Goudarzi, Heidarali Abedi, Kourosh Zarea, Fazlollah Ahmadi, (2015). Caring experiences and challenges of families with patients in vegetative state, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), 65-79. magiran.com/p1356827
فاطمه گودرزی، حیدرعلی عابدی، کوروش زارع، فضل الله احمدی، تجارب و چالش های مراقبتی خانواده های دارای بیمار در وضعیت نباتی. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 1393؛ 3(4): 65-79. magiran.com/p1356827
Fateme Goudarzi, Heidarali Abedi, Kourosh Zarea, Fazlollah Ahmadi, Caring experiences and challenges of families with patients in vegetative state, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 2015; 3(4): 65-79. magiran.com/p1356827
فاطمه گودرزی، حیدرعلی عابدی، کوروش زارع، فضل الله احمدی، "تجارب و چالش های مراقبتی خانواده های دارای بیمار در وضعیت نباتی"، مجله بالینی پرستاری و مامایی 3، شماره 4 (1393): 65-79. magiran.com/p1356827
Fateme Goudarzi, Heidarali Abedi, Kourosh Zarea, Fazlollah Ahmadi, "Caring experiences and challenges of families with patients in vegetative state", Journal of Clinical Nursing and Midwifery 3, no.4 (2015): 65-79. magiran.com/p1356827
فاطمه گودرزی، حیدرعلی عابدی، کوروش زارع، فضل الله احمدی، (1393). 'تجارب و چالش های مراقبتی خانواده های دارای بیمار در وضعیت نباتی'، مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3(4)، صص.65-79. magiran.com/p1356827
Fateme Goudarzi, Heidarali Abedi, Kourosh Zarea, Fazlollah Ahmadi, (2015). 'Caring experiences and challenges of families with patients in vegetative state', Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3(4), pp.65-79. magiran.com/p1356827
فاطمه گودرزی؛ حیدرعلی عابدی؛ کوروش زارع؛ فضل الله احمدی. "تجارب و چالش های مراقبتی خانواده های دارای بیمار در وضعیت نباتی". مجله بالینی پرستاری و مامایی، 3 ،4 ، 1393، 65-79. magiran.com/p1356827
Fateme Goudarzi; Heidarali Abedi; Kourosh Zarea; Fazlollah Ahmadi. "Caring experiences and challenges of families with patients in vegetative state", Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 3, 4, 2015, 65-79. magiran.com/p1356827
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال