ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت الله فتحی هفشجانی، همایون خلفیان، (1393). میزان شیوع برونشیت عفونی در گله های گوشتی مبتلاء به سندرم تنفسی در استان چهارمحال و بختیاری، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10(2)، 75-82. magiran.com/p1357132
Fathi Hafshejani E., Khalafian H., (2015). The Prevalence of Infectious Bronchitis in Respiratory Syndrome in Broiler Chicken Flocks of Chaharmahal va Bakhtiyari Province, Journal of Veterinary Microbiology, 10(2), 75-82. magiran.com/p1357132
عزت الله فتحی هفشجانی، همایون خلفیان، میزان شیوع برونشیت عفونی در گله های گوشتی مبتلاء به سندرم تنفسی در استان چهارمحال و بختیاری. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 1393؛ 10(2): 75-82. magiran.com/p1357132
Fathi Hafshejani E., Khalafian H., The Prevalence of Infectious Bronchitis in Respiratory Syndrome in Broiler Chicken Flocks of Chaharmahal va Bakhtiyari Province, Journal of Veterinary Microbiology, 2015; 10(2): 75-82. magiran.com/p1357132
عزت الله فتحی هفشجانی، همایون خلفیان، "میزان شیوع برونشیت عفونی در گله های گوشتی مبتلاء به سندرم تنفسی در استان چهارمحال و بختیاری"، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی 10، شماره 2 (1393): 75-82. magiran.com/p1357132
Fathi Hafshejani E., Khalafian H., "The Prevalence of Infectious Bronchitis in Respiratory Syndrome in Broiler Chicken Flocks of Chaharmahal va Bakhtiyari Province", Journal of Veterinary Microbiology 10, no.2 (2015): 75-82. magiran.com/p1357132
عزت الله فتحی هفشجانی، همایون خلفیان، (1393). 'میزان شیوع برونشیت عفونی در گله های گوشتی مبتلاء به سندرم تنفسی در استان چهارمحال و بختیاری'، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10(2)، صص.75-82. magiran.com/p1357132
Fathi Hafshejani E., Khalafian H., (2015). 'The Prevalence of Infectious Bronchitis in Respiratory Syndrome in Broiler Chicken Flocks of Chaharmahal va Bakhtiyari Province', Journal of Veterinary Microbiology, 10(2), pp.75-82. magiran.com/p1357132
عزت الله فتحی هفشجانی؛ همایون خلفیان. "میزان شیوع برونشیت عفونی در گله های گوشتی مبتلاء به سندرم تنفسی در استان چهارمحال و بختیاری". نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10 ،2 ، 1393، 75-82. magiran.com/p1357132
Fathi Hafshejani E.; Khalafian H.. "The Prevalence of Infectious Bronchitis in Respiratory Syndrome in Broiler Chicken Flocks of Chaharmahal va Bakhtiyari Province", Journal of Veterinary Microbiology, 10, 2, 2015, 75-82. magiran.com/p1357132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال