ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غزاله ادهمی، ناصر حقوقی راد، عبدالحسین دلیمی اصل، (1393). بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کنینوم درگاوهای شهرستان سنندج، استان کردستان، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10(2)، 83-92. magiran.com/p1357138
Adhami Gh, Hoghooghi, Rad N., Dalimi Asl A.H, (2015). The Seroepidemiological Investigation into Neospora caninum in Cattle in Sanandaj, Kordestan Province, Journal of Veterinary Microbiology, 10(2), 83-92. magiran.com/p1357138
غزاله ادهمی، ناصر حقوقی راد، عبدالحسین دلیمی اصل، بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کنینوم درگاوهای شهرستان سنندج، استان کردستان. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 1393؛ 10(2): 83-92. magiran.com/p1357138
Adhami Gh, Hoghooghi, Rad N., Dalimi Asl A.H, The Seroepidemiological Investigation into Neospora caninum in Cattle in Sanandaj, Kordestan Province, Journal of Veterinary Microbiology, 2015; 10(2): 83-92. magiran.com/p1357138
غزاله ادهمی، ناصر حقوقی راد، عبدالحسین دلیمی اصل، "بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کنینوم درگاوهای شهرستان سنندج، استان کردستان"، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی 10، شماره 2 (1393): 83-92. magiran.com/p1357138
Adhami Gh, Hoghooghi, Rad N., Dalimi Asl A.H, "The Seroepidemiological Investigation into Neospora caninum in Cattle in Sanandaj, Kordestan Province", Journal of Veterinary Microbiology 10, no.2 (2015): 83-92. magiran.com/p1357138
غزاله ادهمی، ناصر حقوقی راد، عبدالحسین دلیمی اصل، (1393). 'بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کنینوم درگاوهای شهرستان سنندج، استان کردستان'، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10(2)، صص.83-92. magiran.com/p1357138
Adhami Gh, Hoghooghi, Rad N., Dalimi Asl A.H, (2015). 'The Seroepidemiological Investigation into Neospora caninum in Cattle in Sanandaj, Kordestan Province', Journal of Veterinary Microbiology, 10(2), pp.83-92. magiran.com/p1357138
غزاله ادهمی؛ ناصر حقوقی راد؛ عبدالحسین دلیمی اصل. "بررسی سرواپیدمیولوژی آلودگی به نئوسپورا کنینوم درگاوهای شهرستان سنندج، استان کردستان". نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10 ،2 ، 1393، 83-92. magiran.com/p1357138
Adhami Gh; Hoghooghi; Rad N.; Dalimi Asl A.H. "The Seroepidemiological Investigation into Neospora caninum in Cattle in Sanandaj, Kordestan Province", Journal of Veterinary Microbiology, 10, 2, 2015, 83-92. magiran.com/p1357138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال