ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
متین وظیفه دوست، سمیه حقیقی کارسیدانی، خسرو عیسی زاده، محدث قاسمی، محمد فائزی قاسمی، (1393). شناسایی سریع گونه های سودوموناس در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی در استان گیلان، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10(2)، 93-102. magiran.com/p1357142
Vazifehdoost M., Haghighi, Karsidani S., Issazadeh Kh, Ghasemi M., Faezy, Ghasemi M, (2015). Rapid identification of Pseudomonas species in reared Hypophthalmichthys molitrix in Guilan province, Journal of Veterinary Microbiology, 10(2), 93-102. magiran.com/p1357142
متین وظیفه دوست، سمیه حقیقی کارسیدانی، خسرو عیسی زاده، محدث قاسمی، محمد فائزی قاسمی، شناسایی سریع گونه های سودوموناس در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی در استان گیلان. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 1393؛ 10(2): 93-102. magiran.com/p1357142
Vazifehdoost M., Haghighi, Karsidani S., Issazadeh Kh, Ghasemi M., Faezy, Ghasemi M, Rapid identification of Pseudomonas species in reared Hypophthalmichthys molitrix in Guilan province, Journal of Veterinary Microbiology, 2015; 10(2): 93-102. magiran.com/p1357142
متین وظیفه دوست، سمیه حقیقی کارسیدانی، خسرو عیسی زاده، محدث قاسمی، محمد فائزی قاسمی، "شناسایی سریع گونه های سودوموناس در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی در استان گیلان"، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی 10، شماره 2 (1393): 93-102. magiran.com/p1357142
Vazifehdoost M., Haghighi, Karsidani S., Issazadeh Kh, Ghasemi M., Faezy, Ghasemi M, "Rapid identification of Pseudomonas species in reared Hypophthalmichthys molitrix in Guilan province", Journal of Veterinary Microbiology 10, no.2 (2015): 93-102. magiran.com/p1357142
متین وظیفه دوست، سمیه حقیقی کارسیدانی، خسرو عیسی زاده، محدث قاسمی، محمد فائزی قاسمی، (1393). 'شناسایی سریع گونه های سودوموناس در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی در استان گیلان'، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10(2)، صص.93-102. magiran.com/p1357142
Vazifehdoost M., Haghighi, Karsidani S., Issazadeh Kh, Ghasemi M., Faezy, Ghasemi M, (2015). 'Rapid identification of Pseudomonas species in reared Hypophthalmichthys molitrix in Guilan province', Journal of Veterinary Microbiology, 10(2), pp.93-102. magiran.com/p1357142
متین وظیفه دوست؛ سمیه حقیقی کارسیدانی؛ خسرو عیسی زاده؛ محدث قاسمی؛ محمد فائزی قاسمی. "شناسایی سریع گونه های سودوموناس در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) پرورشی در استان گیلان". نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10 ،2 ، 1393، 93-102. magiran.com/p1357142
Vazifehdoost M.; Haghighi; Karsidani S.; Issazadeh Kh; Ghasemi M.; Faezy; Ghasemi M. "Rapid identification of Pseudomonas species in reared Hypophthalmichthys molitrix in Guilan province", Journal of Veterinary Microbiology, 10, 2, 2015, 93-102. magiran.com/p1357142
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال