ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صبا الماسی چگنی، ملاحت احمدی، حبیب دستمالچی ساعی، بنت الهدی رحمان، (1393). ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و PCR در تشخیص بیماری لوک آمریکایی و اروپایی، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10(2)، 103-112. magiran.com/p1357143
Almasi Chegeni S., Ahmadi M., Dastmalchi Saei H., Rahman B., (2015). A Comparison between the Bacterial Culture and PCR in the Identification of American Foulbrood (AFB) and European Foulbrood (EFB), Journal of Veterinary Microbiology, 10(2), 103-112. magiran.com/p1357143
صبا الماسی چگنی، ملاحت احمدی، حبیب دستمالچی ساعی، بنت الهدی رحمان، ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و PCR در تشخیص بیماری لوک آمریکایی و اروپایی. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 1393؛ 10(2): 103-112. magiran.com/p1357143
Almasi Chegeni S., Ahmadi M., Dastmalchi Saei H., Rahman B., A Comparison between the Bacterial Culture and PCR in the Identification of American Foulbrood (AFB) and European Foulbrood (EFB), Journal of Veterinary Microbiology, 2015; 10(2): 103-112. magiran.com/p1357143
صبا الماسی چگنی، ملاحت احمدی، حبیب دستمالچی ساعی، بنت الهدی رحمان، "ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و PCR در تشخیص بیماری لوک آمریکایی و اروپایی"، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی 10، شماره 2 (1393): 103-112. magiran.com/p1357143
Almasi Chegeni S., Ahmadi M., Dastmalchi Saei H., Rahman B., "A Comparison between the Bacterial Culture and PCR in the Identification of American Foulbrood (AFB) and European Foulbrood (EFB)", Journal of Veterinary Microbiology 10, no.2 (2015): 103-112. magiran.com/p1357143
صبا الماسی چگنی، ملاحت احمدی، حبیب دستمالچی ساعی، بنت الهدی رحمان، (1393). 'ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و PCR در تشخیص بیماری لوک آمریکایی و اروپایی'، نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10(2)، صص.103-112. magiran.com/p1357143
Almasi Chegeni S., Ahmadi M., Dastmalchi Saei H., Rahman B., (2015). 'A Comparison between the Bacterial Culture and PCR in the Identification of American Foulbrood (AFB) and European Foulbrood (EFB)', Journal of Veterinary Microbiology, 10(2), pp.103-112. magiran.com/p1357143
صبا الماسی چگنی؛ ملاحت احمدی؛ حبیب دستمالچی ساعی؛ بنت الهدی رحمان. "ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و PCR در تشخیص بیماری لوک آمریکایی و اروپایی". نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10 ،2 ، 1393، 103-112. magiran.com/p1357143
Almasi Chegeni S.; Ahmadi M.; Dastmalchi Saei H.; Rahman B.. "A Comparison between the Bacterial Culture and PCR in the Identification of American Foulbrood (AFB) and European Foulbrood (EFB)", Journal of Veterinary Microbiology, 10, 2, 2015, 103-112. magiran.com/p1357143
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال